دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، پاییز 1390 
2. بررسی مفهوم اخلاق دانشجویی از دیدگاه اعضای هیات علمی

صفحه 2-7

لیلا جویباری؛ فروغ پارسایی؛ فرشته رایج؛ اکرم ثناگو