دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، زمستان 1396 

مقاله پژوهشی

1. بررسی نقادانه الگوهای تامین و تخصیص مالی در آموزش عالی

صفحه 3-11

شهرام یزدانی؛ مرضیه دشتی رحمت آبادی؛ اکبر درخشان؛ حسن غلامی


4. بیمار دیابتی با تب و لرز

صفحه 26-31

بهاره قربانی؛ علی اکبر حیدری


5. بیماری با طحال بسیار بزرگ (ماسیو)

صفحه 32-34

فریده یعقوبیان؛ اشرف توانایی ثانی