دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، تابستان 1396 
1. بیمار با تب صبحگاهی

صفحه 5-7

علی اکبر حیدری؛ محمدرضا سروقد


5. بیمار با تب و کاهش هوشیاری

صفحه 23-27

خاطره عربیخوانی؛ امین بجدی