دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-88 

مقاله پژوهشی

2. بررسی استرس، اضطراب و افسردگی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 1395

صفحه 5-14

سجاد رضانی؛ حامد آرامجو؛ عباسعلی رمضانی؛ رضا حاجی پور؛ محسن ناصری


5. دیدگاه فراگیران پزشکی نسبت به آزمون ساختار یافته عینی (OSCE) در دانشگاه علوم پزشکی کاشان

صفحه 43-51

سعیده دریازاده؛ مریم یاوری؛ محمد رضا شریف؛ محمد جواد ازادچهر؛ محمد شهاب اخوان؛ حسین اکبری


مقاله مروری

8. مروری بر کاربردهای مختلف فن‌آوری چاپ سه بعدی در علوم پزشکی

صفحه 79-88

علی عمادزاده؛ رویا وطنخواه؛ محمد اعتضاد رضوی؛ حسین کریمی مونقی؛ سیروس نکوئی؛ بهار تفقدی یوسفی