ارزیابی میزان استفاده‌پذیری وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از دیدگاه دانشجویان دوره تخصص دندانپزشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 .کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

2 دانشیار، کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه پیام نور،مشهد، ایران

3 کارشناس آمار، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، مشهد، ایران

چکیده


 مقدمه: وب‌سایت هر سازمانی به عنوان درگاهی برای ارائه اطلاعات، تولیدات و خدمات آن سازمان به شمار می رود که باید به طور واقعی براساس نیازهای کاربران طراحی شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان استفاده‌پذیری وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از دیدگاه دانشجویان دوره تخصصی دندانپزشکی انجام گرفته است.
روش کار: روش انجام این پژوهش پیمایشی است و جامعه مورد بررسی آن دانشجویان دوره تخصصی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد است؛ با توجه به جدول مورگان به 80 نفر از این دانشجویان پرسش‌نامه ارائه شد و درنهایت داده‌های 59 پرسش‌نامه عودت داده شده با استفاده از نرم‌افزارهای Excel, SPSS صورت گرفت. ابزار گردآوری داده‌ها نیز پرسش‌نامه‌ای بود که بر پایه استانداردهای موجود و از پژوهشهای صورت گرفته در این حوزه، اقتباس شده است. روایی پرسش‌نامه با نظرسنجی از اساتید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ (که در یک نمونه 50 نفری تایید شده است)، در مطالعات پیشین سنجیده شده بود.
یافته‌ها: نتایج این پژوهش نشان داد به طور کلی به‌کارگیری ابعاد استفاده‌پذیری در وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از دید کاربران در وضعیت "خوب"(بیش از 60 تا 80 درصد)قرار داشت. "محتوا"با میانگین 28/3 (66 درصد)کمترین وسازماندهی وقابلیت خوانایی با میانگین 64/3 (73 درصد)بیشترین نمره را کسب کردند.
نتیجه‌گیری: باتوجه به نتایج این پژوهش، توجه به ابعاد استفاده‌پذیری در طراحی وب‌سایت کتابخانه‌ها و اعمال نظرات کاربران ضروری است.
کلید واژه‌ها: وب‌سایت، کتابخانه مرکزی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، استفاده‌پذیری، رضایت مراجعان.
 

کلیدواژه‌ها