مجله «افق توسعه آموزش علوم پزشکی» در حال حاضر در پایگاه های زیر نمایه سازی می شود:

europub

 

 

EuroPub

ISC

Index Copernicus

 

Index Copernicus

 

 

NLM catalog

ROAD

 

 

ROAD

 

InfoBase Index

DRJI

 

 

DRJI

Citefactor

 

  

CiteFactor


 

J-Gate

              

SafetyLit

 

SIS 

 ESJI

Google Scholar 

 

 

Magiran

سیویلیکا

 

 

Civilica   

 

 

 

SID 

همچنین این مجله در حال بررسی برای نمایه سازی در پایگاه های زیر می باشد:

 

 
WHO EMRO

 

 

NSD 

 

 

OAJI 

 

Genamic

 

Informit

Base

 

Bioline International

 

CABIi

 

Dimensions

 

Electronic Journals Library

 

epublishing

 

Ex Libris

 

Geneva Foundation for Medical Education and Research

 

JISC

 

JSTORUlrich's Periodicals Directory 

 

Vira Science
RICeSt

مجله «افق توسعه آموزش علوم پزشکی» از دستورالعمل های زیر پیروی می کند:

 

 

 

ICMJE