بانک ها و نمایه نامه ها

مجله «افق توسعه آموزش علوم پزشکی» در حال حاضر در پایگاه های زیر نمایه سازی می شود:

europub

 

 

EuroPub

Index Copernicus

 

Index Copernicus

 

 

NLM catalog

ROAD

 

 

ROAD

DRJI

 

 

DRJI

Citefactor

 

  

CiteFactor


 

J-Gate

              

SafetyLit

 

SIS 

Google Scholar 

 

 

Magiran

سیویلیکا

 

 

Civilica   

 

 

 

SID 

همچنین این مجله در حال بررسی برای نمایه سازی در پایگاه های زیر می باشد:

 

 
WHO EMRO

DOAJ

 

 

Infobase Index

 

MUSE

 

 

NSD 

 

 

 ESJI

 

 

OAJI 

 

Genamic

 

Informit

 

Vira Science
RICeSt

 

Noormag

مجله «افق توسعه آموزش علوم پزشکی» از دستورالعمل های زیر پیروی می کند:

 

 

 

ICMJE