اصول اخلاقی انتشار مقاله

  • مقالات ارسالی باید در زمینه تخصصی آموزش پزشکی و با نگاه به آموزش حیطه های پزشکی بوده و مطابق استاندارد مجله آماده شده باشد.
  • مقالات ارائه شده باید اصیل بوده و هر گونه استفاده از پژوهش های دیگر با ذکر منبع در مقاله آورده شود.
  • پژوهش باید با دقت و عینی انجام گرفته و داده ها به صورت صحیح گزارش شده باشد.
  • مسوولیت محتوای علمی مقاله، با نویسنده یا نویسندگان آن است.
  • مقالات منتشر شده نباید قبلاً در هیچ نشریۀ داخلی یا خارجی چاپ شده باشد. در صورت مشاهده این موضوع مقاله از فرآیند داوری این نشریه حذف خواهد شد و ضمن انعکاس عدم تعهد نویسنده به سایر نشریات علمی کشور، مدیریت نشریه، مقالات دیگر آن نویسنده را مورد بررسی قرار نخواهد داد.
  • ارائه‌دهندۀ مقاله تعهد کند تا زمانی که جواب نهایی (پذیرش یا رد) مقاله خود را دریافت نکرده باشد، مقالات خود را به نشریات داخلی و خارجی دیگر ارسال نکند.
  • استفاده از مندرجات نشریه با ذکر کامل مآخذ آزاد است.
  • این مجله تحت Core Practices (ارائه شده در سال 2017 توسط COPE) اداره می شود که می توانید این اصول را در اینجا پیدا کنید. این اصول در کنار قوانین خاص ملی و بین المللی برای تحقیق در نظر گرفته شده اند و قرار نیستند که جایگزین این موارد شوند. کدهای اخلاقی ملی ارائه شده توسط کمیته اخلاق ملی ایران در تحقیقات زیست پزشکی را می توان از اینجا یافت.