فصلنامه علمی_پژوهشی افق توسعه آموزش علوم پزشکی (HMED) یک مجله بین‌المللی با دسترسی آزاد، رایگان، دارای داوری دوسوکور در قالب فصلنامه و به زبان فارسی و همراه با چکیده انگلیسی منتشر می شود. این مجله توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد جهت ارائه تجربیات جدیدی از توسعه و ارزشیابی برنامه درسی، طراحی دوره های آموزشی، مسائل تدریس و یادگیری، پاسخگویی اجتماعی، توسعه اساتید، آموزش الکترونیکی، مدیریت و رهبری، ارزیابی و ارزشیابی در آموزش پزشکی، روش های تحقیق آموزشی و سایر موضوعات مرتبط منتشر می‌شود. انتشار مقالات بصورت پژوهشی اصیل، ‌مقالات مروری،  نامه به سردبیر و می‌باشد که منتج شده از مطالعات توصیفی، تحلیلی، مداخله‌ای، مرورهای نظام‌مند و فراتحلیل، روانسنجی ابزارها، تحقیقات کیفی و دانش پژوهی آموزشی است.

HMED یک مدل دسترسی آزاد را اتخاذ می کند که مستلزم هیچ هزینه ای برای انتشار برای نویسندگان و همچنین مطالعه برای خوانندگان نیست. دست‌نوشته‌ ها توسط حداقل 2 داور و سردبیر بررسی می شود.