درباره نشریه

مجله «افق توسعه آموزش علوم پزشکی» در قالب فصلنامه و به زبان فارسی و همراه با چکیده انگلیسی و مبتنی بر مرور همتا بوده و با هدف ارتقای سطح دانش محققین در حیطه آموزش پزشکی و برقراری تبادلات علمی بین پژوهشگران این حوزه به صورت الکترونیک منتشر می شود. انتشار مقالات بصورت پژوهشی اصیل، ‌مقالات مروری، مقالات کوتاه، نامه به سردبیر و دانش پژوهی می‌باشد. این مقالات می توانند منتج از مطالعات توصیفی، تحلیلی، مداخله‌ای، مرورهای نظام‌مند و فراتحلیل، روانسنجی ابزارها، تحقیقات کیفی و دانش پژوهی آموزشی باشند.