راهنمای نویسندگان

الف - اصول کلی

1- ارسال مقالات فقط می بایست از طریق سامانه انجام شود؛ به این صورت که مقاله در قالب فایل word ، جداول، نمودارها و اشکال از طریق سامانه ارسال گردد.
2- تنظیمات فایل word باید به صورت صفحه A4 استاندارد، یک ستونی و یک خط در میان با رعایت حاشیه لازم باشد و همه صفحات شماره گذاری شوند.
3- مقاله ارسالی نباید به طور همزمان به مجله دیگری ارسال شده باشد.
4- نوع مقالات پذیرفته شده شامل مقالات پژوهشی اصیل، مقالات کوتاه، مقالات مروری (از نویسندگان با تجربه کافی و صاحب تألیفات در موضوع مقاله)، نامه به سردبیر، گزارش موردی بخش های بالینی که کارکرد مثبت در آموزش پزشکی داشته باشد، خواهد بود.
5- اصطلاحات خارجی با معادلهای دقیق و رسا در زبان فارسی و نام کامل واژه و عبارت اختصاری به کار رفته در متن، با زیرنویس ارجاع شود.
6- در انجام پژوهش، باید اصول اعلامیه هلسینکی و ضوابط اخلاق پزشکی رعایت شده باشد و این موضوع در بخش مواد و روشها ذکر گردد. همچنین کد کمیته اخلاق و/یا کد طرح پژوهشی مصوب سازمان/دانشگاه متبوع ذکر گردد. 

7- هیچ گونه هزینه‌ای برای فرآیند داوری یا چاپ مقالات در این مجله دریافت نمی‌شود. با این وجود در صورت درخواست بازپس گیری مقاله در هر مرحله از روند بررسی آن از سوی تیم نوبسندگان، هزینه های بررسی به مبلغ دو میلیون ریال بر عهده نویسنده مسئول خواهد بود.

8- فرم تعهد نویسندگان تکمیل و ارسال شود. (دریافت تعهدنامه)

ب - نکات مهم در نگارش مقالات پژوهشی

صفحه اول (صفحه عنوان یا Title page ) باید شامل: عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی و مرتبه علمی نویسندگان، محل انجام پژوهش، وابستگی سازمانی هر یک از نویسندگان و نشانی دقیق نویسنده مسؤول ( از جمله کد پستی، تلفن، دورنگار و پست الکترونیک ) باشد. نویسنده مسؤول مقاله باید با گذاشتن علامت * پس از درجه علمی وی مشخص شود.

مثال:

عنوان مقاله: [ابررسی دیدگاه دانشجویان رشته تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از نحوه ارائه دوره های کارآموزی]
نام و نام خانوادگی نویسندگان: [معصومه گیاهی1 ، آرزو ایزی2، *]
محل انجام پژوهش: [دانشگاه علوم پزشکی مشهد]
وابستگی سازمانی نویسنده1: [ شجوی کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران]
وابستگی سازمانی نویسنده 2: [ستادیار، دکترای فیزیک پزشکی، مدیر گروه رشته تکنولوژی پرتوشناسی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران]
نشانی نویسنده مسؤول: [* مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه، دانشکده علوم پیراپزشکی، گروه تکنولوژی پرتوشناسی. کد پستی.....]
تلفن نویسنده مسؤول: [تلفن: ……………98+]
دورنگار نویسنده مسؤول: [دورنگار: ……………98+]
پست الکترونیکی نویسنده مسؤول: [ …@......... ]

صفحه دوم و سوم شامل خلاصة فارسی و انگلیسی می باشند. چکیده مقاله باید به صورت ساختاری و حداکثر 300 کلمه باشد و در پنج پاراگراف با عناوین زمینه و هدف، روش بررسی، یافته ها، نتیجه گیری و کلمات کلیدی ( حداقل 3 و حداکثر 5 واژه ) سازماندهی شود. چکیده انگلیسی باید کاملا منطبق با چکیده فارسی باشد و در پنج قسمت،Results ، Methods ، Background، Keywords، Conclusions تهیه گردد.

متن مقاله بایستی شامل قسمتهای زیر باشد:

1- مقدمه

شامل اطلاعات زمینه ای و پژوهشهای انجام شده پیشین با ذکر مرجع، ضرورت انجام پژوهش، سؤالات بدون پاسخی که این پژوهش به آنها پاسخ می گوید و بیان این موضوع که چگونه نتایج این پژوهش می تواند به رفع ابهامات کمک کند، تعریف اصطلاحات تخصصی یا اختصارات علمی و هدف پژوهش به نحو شفاف.

2- روش کار

شامل طراحی پژوهش، نوع مطالعه، زمان و مکان اجرای پژوهش، حجم نمونه، روش نمونه گیری و منطق تعداد نمونه، ملاکهای ورود و خروج از مطالعه، نحوه جمع آوری اطلاعات، رعایت موازین اخلاق در پژوهش، ابزارهای اندازه گیری، آزمون های آماری، نام کشور و شرکت سازنده مواد و دستگاهها.

3- یافته ها

توجه شود که یافته ها باید به خلاصه ترین شکل ممکن در این قسمت به یکی از سه روشِ بیان در متنِ بخش یافته ها، در جدول یا در نمودار بیان شوند. از تکرار یافته ها پرهیز شود. عنوان جدول با ذکر شماره در بالای آن و عنوان نمودار در زیر آن قرار گیرد. تصاویر با فرمتJPEG ارسال شوند.

4- بحث و نتیجه گیری

شامل بیان اهمیت یافته های بدست آمده و محدودیت آنها، مقایسه نتایج پژوهش با پژوهشها مشابه، بیان و توجیه تشابهات و تفاوتها، توضیح موارد کاربرد عملی و قابلیت تعمیم پذیری نتایج بدست آمده و پیشنهاداتی برای انجام پژوهش های جدید در موضوع مورد پژوهش.

5- تشکر و قدردانی

6-تضاد منافع

7- منابع

نگارش منابع باید به شیوه ونکوور باشد و به ترتیب استفاده در متن شماره گذاری و مرتب شوند. ارجاع دادن به منابع در داخل متن، باید در انتهای جمله قبل از نقطه درون پرانتز باشد. پر کاربردترین موارد رفرنس نویسی بر اساس شیوه ونکوور به عنوان نمونه در زیر شرح داده شده اند. بقیه مصادیق نیز می بایست بر اساس دستورالعمل ونکوور رفرنس نویسی شوند.

نحوه ارجاع دهی به کتاب: نام خانوادگی نویسنده ( فاصله ) حرف یا حروف اول نام کوچک ( نقطه ) نام کتاب ( نقطه ) شماره ویرایش ( نقطه ) محل نشر: ( ناشر )(سال انتشار )( نقطه )

مثال:

Ringsted MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany (NY): Delmar Publishers; 1996.

نحوه ارجاع دهی به مجله: نام خانوادگی نویسنده(فاصله) حرف اول نام کوچک(نقطه) عنوان مقاله(نقطه) نام اختصاری مجله مابق مدلاین(فاصله) سال انتشار(فاصله) ماه(جلد یا دوره انتشار) شماره(شماره صفحات)

مثال:

Fisher GA, Sikic BI. Drug resistance in clinical oncology and hematology. Introduction. Hematol Oncol Clin North Am 1995 Apr; 9(2): 58-63.

مقاله ارائه شده در کنفرانس:

Harnden P, Joffe JK, Jones WG, editors. Germ cell tumors V. Proceedings of the 5th Germ Cell Tumor Conference; 2001 Sep 13-15; Leeds, UK. New York: Springer; 2002. 25.

مقاله یک مجله از اینترنت:

Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in an advisory role. Am J Nurs [Internet]. 2002 Jun [cited 2002 Aug 12];102(6):[about 1 p.]. Available from: http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htmArticle

وب سایت:

Cancer-Pain.org [Internet]. New York: Association of Cancer Online Resources, Inc.; c2000-01

[Updated 2002 May 16; cited 2002 Jul 9]. Available from: http://www.cancer-pain.org/.

8- جداول، نمودارها و تصاویر