نشانی: مشهد، خیابان دانشگاه، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد(قرشی)، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دفتر مجله افق توسعه آموزش علوم پزشکی

کد پستی: 9138813944
تلفن و نمابر:   05138451536
رایانامه: HMED@mums.ac.ir

 

فقط کاراکترهای موقعیتهای فرد را وارد کنید.
CAPTCHA Image