تماس با ما

نشانی: مشهد، خیابان دانشگاه، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد(قرشی)، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دفتر مجله افق توسعه آموزش علوم پزشکی

کد پستی: 9138813944
تلفن: 38461816 051
نمابر: 38420305 051
رایانامه: HMED@mums.ac.ir


CAPTCHA Image