تعداد مشاهده مقالات 10,446
تعداد دریافت مقالات 14,029
میانگین تعداد داوری 3
میانگین زمان داوری (روز) 12
درصد پذیرش 50
میانگین زمان پذیرش (روز) 53

مجله «افق توسعه آموزش علوم پزشکی» با هدف ارائه‌ی نظریه‌ها، پژوهشها و دستاوردهای علمی اساتید و پژوهشگران در زمینه آموزش علوم پزشکی و ارتقای سطح کیفی آموزش و پژوهش و تبادل و توسعه‌ی آموخته‌ها، از سال 1385، با مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی مشهد آغاز به کار کرد.

این نشریه که به صورت رایگان منتشر می شود، پذیرای مقالات اصیل پژوهش در آموزش، مقالات مروری در آموزش پزشکی، مقالات گردآوری و تلخیص (روشها و تکنیکهای آموزشی)، و مقالات جهت توانمند‌سازی آموزشی اساتید در کلیه رشته‌های حوزه علوم پزشکی بوده و با حمایت مالی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد منتشر می شود.

این مجله در حال حاضر در پایگاه های زیر نمایه سازی می شود: 

 EuroPub, Index Copernicus, NLM catalog, ROAD, DRJI, CiteFactor, J-Gate, SIS, Google Scholar, Magiran, Civilica, SID  

 

 

شماره جاری: دوره 11، شماره 2، پاییز 1399، صفحه 1-88 

نامه به سردبیر

1. (E-Delphi) روشی رو به آینده

صفحه 1-6

حمید قر ه باغی؛ حمید رضا عبداللهی؛ رضا شامی


3. مقایسه دو روش آموزش الکترونیک و سنتی بر یادگیری ماشین بیهوشی در دانشجویان هوشبری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

صفحه 20-27

آرزو داوری نیا مطلق قوچان؛ رویا اکبرزاده؛ زهره محمدزاده تبریزی؛ الهام ناوی پور


4. بررسی نحوه اجرای کوریکولوم آموزشی رشته تخصصی طب اورژانس در دانشگاه های علوم پزشکی کشور

صفحه 28-41

سید رضا حبیب زاده؛ حمید رضا ریحانی؛ امیر رحمانیان شریف آباد؛ حسین کریمی مونقی؛ مهدی فروغیان


مقاله مروری

8. ارتقاء کیفی گزارش صبحگاهی به‌عنوان یک روش آموزشی مؤثر

صفحه 77-87

مهناز برومند؛ سید رضا موسوی؛ طیبه سیفی زاده


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2228-6438
شاپا الکترونیکی
2008-5540