ارتقا بهره وری آموزشی 

رویکردهای نوین تدریس در آموزش علوم پزشکی

مرورهای نظام مند و متاآنالیز در آموزش علوم پزشکی

 آموزش پزشکی در بهبود مراقبت بیمار

آموزش پزشکی در توسعه حرفه ای مداوم

 هوش مصنوعی در آموزش علوم پزشکی

فناوری آموزشی در علوم پزشکی

 یادگیری ارتقاء یافته با فناوری

 سنجش و ارزیابی ارتقاء یافته با فناوری

 شبیه سازی در آموزش علوم پزشکی

آموزش تاملی(بازاندیشانه) در علوم پزشکی

روانسنجی ابزار در حوزه آموزش علوم پزشکی

ارزشیابی برنامه های آموزشی

طراحی دوره های آموزشی

آموزش الکترونیکی

مدیریت و رهبری

مسائل تدریس و یادگیری

پاسخگویی اجتماعی

 ارزیابی و ارزشیابی در آموزش پزشکی

 روش های تحقیق آموزشی

با این حال، HMED از موضوعاتی که باعث تحکیم ارتباط و تقلیل شکاف دانشی بین کارشناسان، اعضای هیئت علمی، مدیران و سیاست گذاران شود، استقبال می کند.