•   فرایند ثبت نام در مجله

برای ارسال مقاله، نویسنده باید در وبسایت مجله (http://HMED.mums.ac.ir)  ثبت نام نماید. نویسندگان پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور از طریق ایمیل، می‌توانند از پیوند «ارسال مقاله» استفاده کرده، وارد شوند و دست‌نوشته خود را ارسال کنند. 

  • فرایند غربالگری مقاله

پس از ارسال دست‌نوشته‌ توسط نویسنده مربوطه، دست‌نوشته‌ ابتدا از نظر اخلاق و سرقت ادبی توسط سردبیر و هیائت تحریریه بررسی شده و در صورتی که در راستای هدف / حوزه موضوعی، زبان و قالب / سبک و مطابق با اصول راهنمای نویسندگان تنظیم شده باشند جهت داوری ارسال خواهند شد. مجله در رد، پذیرش و هر گونه ویرایش در متن مقاله آزاد می باشد. 

  • فرایند داوری مقاله

تمامی دست‌نوشته‌ های محرمانه (دوسوکور) تلقی می شوند. دستیار ویراستار دست‌نوشته را به حداقل 2 داور ناشناس اختصاص می‌دهد. همه داوران با توجه به تخصص خود و مبتنی بر وجود صلاحیت کافی در مورد موضوع مقاله، انتخاب می شوند و از هویت نویسندگان و وابستگی آنها اطلاع می باشند. در صورت عدم دریافت پاسخ از داوران طی 15 روز یا عدم قبول داوری توسط ایشان، دستنوشته برای دو داور دیگر ارسال خواهد شد. فرایند مذکور توسط کارشناس مجله به صورت مداوم پایش شده تا از رسوب دست‌نوشته‌ ها در فاز داوری پیشگیری شود. سپس نظرات داوران برای نویسنده مسئول ارسال شده و از ایشان خواسته می شود تا حداکثر در مدت 7روز اصلاحات خواسته شده را به دفتر مجله ارسال نماید. این روند تا تامین نظر داوران و هیائت تحریریه ادامه خواهد یافت و ممکن است به چند نوبت اصلاح برسد. پذیرش پیش نویس مقاله پس از انجام کلیه اصلاحات خواسته شده توسط مجله و تایید نهایی دستنوشته توسط نویسنده مسئول، به ایشان اعلام خواهد شد و سپس مقالات پذیرفته شده در نوبت چاپ قرار خواهند گرفت. تغییر در اسامی و یا ترتیب نویسندگان تنها در صورت ارسال درخواست کتبی نویسنده مسئول و ذینفع با سایر نویسندگان، قبل از پذیرش مقاله امکان پذیر خواهد بود. نویسندگان در تمام این مراحل می توانند از وضعیت مقاله خود از طریق وبسایت مجله آگاهی یابند. نامه تصمیم HMED وضعیت دست‌نوشته‌ را به چهار روش تعیین می کند:

1. پذیرش: این بدان معنی است که مجله مقاله را به شکل اصلی خود منتشر می کند و نیازی به تغییر نیست. 

2. بازبینی جزئی: نویسندگان نظرات داوران را در مورد دست‌نوشته خود دریافت می‌کنند و از آنها خواسته می‌شود که نسخه اصلاح‌شده دست‌نوشته‌ (همه تغییرات را در دست‌نوشته با استفاده از Track and Change یا رنگ برجسته نمایند) را به همراه فایل پاسخ به داوران که در آن باید به هر یک از نکات مطرح شده توسط داوران پاسخ دهند، ارسال کنند. دست‌نوشته‌ اصلاح شده باید حداکثر 7روز پس از ارسال نامه تصمیم در وبسایت مجله ارسال شود.

 3. بازبینی کلی: این به معنای فرصتی برای سازماندهی مجدد دست‌نوشته‌ برای برآورده کردن معیارهای علمی مورد نیاز برای یک فرآیند بررسی دیگر است. در اینجا همچنین از نویسندگان خواسته می‌شود که نسخه اصلاح‌شده دست‌نوشته‌ (همه تغییرات را در دست‌نوشته با استفاده از Track and Change یا رنگ برجسته نمایند) را به همراه فایل پاسخ به داوران  که در آن باید به هر یک از نکات مطرح شده توسط داوران پاسخ دهند، ارسال کنند. دست‌نوشته‌ اصلاح شده باید حداکثر 7 روز پس از ارسال نامه تصمیم در وبسایت مجله ارسال شود.

 4. رد کردن: در بیشتر موارد، نگرانی های روش شناختی و علمی منشاء اصلی رد دست‌نوشته‌ هستند. دلایل رد برای نویسندگان ارسال می شود تا شانس بیشتری برای چاپ در مجلات دیگر برای آنها فراهم شود.

 

  • ویرایش

 نسخه‌های خطی پذیرفته‌شده مطابق راهنمای HMED از نظر ادبی و نگارشی ویرایش می‌شوند و برای تأیید نهایی به نویسنده مربوطه بازگردانده می‌شود. همه نویسندگان مشارکت کننده در قبال تمام اظهاراتی که در دست‌نوشته‌ ویراستاری شده دست‌نوشته‌بیان شده است، مسئول هستند. 

  • مدارک ارسال شده

زمانی که مقاله به صورت الکترونیک منتشر شد، تمام موارد ارسالی شامل متن مقاله، اشکال و غیره به مدت شش‌ ماه در سرورهای وبسایت مجله نگهداری شده و سپس به تدریج حذف خواهند شد. 

  • تعارض منافع

نویسندگان بایستی هرگونه کمک مالی دریافتی و تعارض منافع احتمالی را گزارش کنند. گزارش تعارض منافع موجب رد مقاله نمی‌شود، اما هیات تحریریه و خوانندگان باید از آن آگاه باشند

  • حقوق معنوی

تمام محتوای این مجله تحت حقوق معنوی بین‌المللی نشر قرار دارد و محتویات این مجله برای استفاده‌ غیرتجاری می باشد. کپی، توزیع، ارسال، نمایش یا چاپ محتوای مجله با کسب اجازه کتبی و ذکر مأخذ قابل انجام است.

  • اصلاحات

 درخواست اصلاحات انتشار باید به دفتر مجله ارسال شود. اصلاحات توسط ویراستاران بررسی می شود و بلافاصله منتشر می شود و به صورت آنلاین به مقاله اصلی مرتبط می شود. نمودار زیر روند بررسی مجله HMED را به طور کامل نشان می دهد.