فرایند پذیرش مقالات

فرایند غربالگری مقاله:

کلیه پیش نویس مقالاتی که از طریق سامانه مجله به دفتر مجله ارسال می شوند در ابتدا توسط سردبیر و هییت تحریریه بررسی شده و در صورتی که در راستای اهداف مجله بوده و مطابق با اصول راهنمای نویسندگان تنظیم شده باشند جهت داوری ارسال خواهند شد. وصول پیش نویس مقاله از طریق ایمیل به اطلاع نویسندگان رسیده و در صورتیکه مقاله مناسب چاپ تشخیص داده نشود مراتب طی دو هفته به اطلاع نویسندگان خواهد رسید. مجله در رد، پذیرش و هر گونه ویرایش در متن مقاله آزاد می باشد.

 

فرایند داوری مقاله:

پیش نویس مقالات به حداقل دو نفر داور که دارای صلاحیت کافی در مورد موضوع آن باشند ارسال خواهد شد. روند داوری کاملا محرمانه (دوسوکور) بوده و داوران و نویسندگان از هویت یکدیگر اطلاع نخواهند داشت. نظرات داوران برای نویسنده مسئول ارسال شده و از ایشان خواسته می شود تا حداکثر در مدت 2 هفته اصلاحات خواسته شده را به دفتر مجله ارسال نماید. این روند تا تامین نظر داوران و هییت تحریریه ادامه خواهد یافت و ممکن است به چند نوبت اصلاح برسد. پذیرش پیش نویس مقاله پس از انجام کلیه اصلاحات خواسته شده توسط مجله و تایید نهایی توسط نویسنده مسئول، به ایشان اعلام خواهد شد و سپس مقالات پذیرفته شده در نوبت چاپ قرار خواهند گرفت. تغییر در اسامی و یا ترتیب نویسندگان تنها در صورت ارسال درخواست کتبی نویسنده مسئول و ذینفع با سایر نویسندگان، قبل از پذیرش مقاله امکان پذیر خواهد بود. نویسندگان در تمام این مراحل می توانند از وضعیت مقاله خود از طریق وب سایت مجله آگاهی یابند.

 

تایید نهایی:

یک فایل الکترونیک قبل از انتشار الکترونیک مقاله به نویسنده‌ی مسئول ارسال می‌شود تا اشتباهات احتمالی را اصلاح نماید. اصلاحات بایستی به وضوح روی فایل PDF نهایی اعمال شده و حداکثر طرف 3 روز به دفتر مجله ارسال شوند.

 

مدارک ارسال شده:

زمانی که مقاله به صورت الکترونیک منتشر شد، تمام موارد ارسالی شامل متن مقاله، اشکال و غیره تنها به مدت شش‌ ماه نگهداری شده و سپس امحاء خواهند شد. 

 

تعارض منافع

نویسندگان بایستی هرگونه کمک مالی دریافتی و تعارض منافع احتمالی را گزارش کنند. گزارش تعارض منافع موجب رد مقاله نمی‌شود، اما هیات تحریریه و خوانندگان باید از آن آگاه باشند.

 

حقوق معنوی:

تمام محتوای این مجله تحت حقوق معنوی بین‌المللی نشر قرار دارد و محتویات این مجله برای استفاده‌ی غیرتجاری می باشد. کپی، توزیع، ارسال، نمایش یا چاپ محتوای مجله با کسب اجازه کتبی و ذکر مأخذ قابل انجام است.

 گردش کار مجله