ارائه جداول در این قالب پیشنهادی، با هدف تعیین سهم مشارکت نویسندگان بر مبنای معیارهای ICMJE و COPE و ایجاد وحدت رویه در این زمینه خاص بوده است که به نگارش دکتر  سیده وجیهه کاظمیان و دکتر مجید خادم رضاییان ، مروری بر الگوهای نگارش مشارکت نویسندگان در مقالات پژوهشی و ارائه الگوی کاربردی طیف رنگی مشارکت در مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی.( ۱۴۰۱; ۲۲ :۲۰۸-۲۲۲)، می باشد. بعد از ارائه تعاریف معیارهای ICMJE  در صفحه اختصاصی راهنمای نویسندگان مجله، از نویسندگان درخواست می‌شود جداول این فایل اکسل را مطابق با راهنمای ذیل تکمیل و ارسال نمایند.

 1- در صفحه با عنوان ورودی داده ها چهار معیار اصلی نویسندگی ICMJE با چهار رنگ متفاوت در عنوان ستون ها مشخص شده اند؛ هر یک از نویسندگان ملزم به داشتن مشارکت در هر چهار معیار می‌باشند. لازم به ذکر است که برای معیارهای 1 و 2 که شامل جنبه‌های  متعددی هستند داشتن حداقل یکی از ویژگی‌ها برای احراز آن معیار کافی است.

2- در صورتی که هر کدام از نویسندگان حتی یکی از چهار معیار را نداشته باشند در ستون انتهایی در مقابل اسم آن نویسنده کلمه false به رنگ قرمز  نمایان می شود که بیانگر عدم احراز معیارهای نویسندگی توسط آن فرد می باشد.

 3- نمره کلی هر یک از ستون ها 100 درصد در نظر گرفته شده که بین نویسندگان بر اساس سهم مشارکت آن‌ها تقسیم می‌شود لذا در صورتی که مجموع درصدهای داده شده به هر آیتم بیشتر یا کمتر از 100 شود در ردیف انتهایی مجموع آن آیتم به رنگ قرمز درآمده که به معنای خطا در تقسیم بندی بوده و مستلزم تصحیح می باشد.

 4- در صفحه آخر که قالب پیشنهادی با عنوان گراف نمایش داده شده، خروجی فایل تکمیل شده در صفحه اول به صورت جدولی با عنوان طیف رنگی مشارکت یا Color-Coded Contributions  می‌باشد.

این جدول با نقاط برش چهارحالتی ≤25%  ، 26 تا 50%   ، 51 تا 75% و ≥ 76%  سهم هر یک از نویسندگان را در قالب کدهای با طیف رنگی نشان داده و قابلیت درج مستقیم در مقاله در قسمت مشارکت نویسندگان را دارد.