به منظور تقدیر از زحمات اساتیدی که به عنوان داور در فرایند داوری همتا با فصلنامه علمی پژوهشی افق توسعه آموزش علوم پزشکی همکاری سازنده ای داشتند، جلسه ای در تاریخ 25 فروردین 1403 در سالن شورای ریاست ساختمان قرشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد.

در این جلسه که با حضور مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه جناب آقای دکتر حمیدرضا کیانی فر، سردبیر فصلنامه افق توسعه آموزش علوم پزشکی جناب آقای دکتر جواد سرابادانی، و معاون مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه و دبیر اجرایی این فصلنامه جناب آقای دکتر مجید خادم رضائیان برگزار شد، از 20 نفر از داوران منتخب که در طول چند سال اخیر بیشترین تعامل را با این مجله داشته و در داوری مقالات ارسالی مشارکت فعال داشتند، تقدیر شد. این فصلنامه که به صورت رایگان منتشر می شود، دارای فرایند داوری همتا به صورت دوسو کور می باشد در این جلسه عملکرد فصلنامه در 4 سال اخیر مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.  بر اساس تحلیل های انجام شده مبتنی بر داده های به دست آمده از سامانه مجله، در چند سال اخیر هر مقاله به طور متوسط توسط 4 داور ارزیابی شده است. از سوی دیگر میانگین زمان داوری حدود 14 روز بوده است. در ادامه جلسه شرکت کنندگان پیشنهاداتی جهت ارتقا هرچه بیشتر کمی و کیفی فصلنامه ارائه دادند و در انتهای جلسه از داوران قدردانی بعمل آمد.

انعکاس خبرتقدیر از داوران منتخب مجله افق :

http://webda.mums.ac.ir/index.php/component/content/article/16-news/science-and-techniligy/education/47765-