بررسی تاثیر آموزش دستورالعملهای جامع کشوری کووید 19 بر میزان استرس درک شده و تاب آوری بیماران مبتلا به کووید 19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزش پزشکی- دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 گروه آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 استادیار گروه آموزش پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 پزشکی خانواده و اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

10.22038/hmed.2023.70061.1252

چکیده

زمینه وهدف: به دلیل اهمیت مساله تاب آوری و کنترل استرس در جهت بهبودی سریعتر بیماران مبتلا به کووید19 و همچنین نقش آموزش دستور العمل‌های جامع کشوری در کاهش عوارض ناشی از ابتلا به این بیماری، در این پژوهش تلاش شد تا به تاثیر آموزش جامع دستورالعمل‌های کشوری کووید19 بر میزان استرس درک شده ومیزان تاب آوری مبتلایان به این بیماری پرداخته شود.

روش ‌ها: این پژوهش شبه تجربی است که در دو گروه مداخله و کنترل در خردادماه 1401 در مراکز خدمات جامع سلامت شماره 3 شهرستان مشهد مقدس انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه افراد با تست کرونای مثبت بود که در سامانه سینا دارای پرونده بهداشتی بودند. با مراجعه به پرونده الکترونیک افراد در سامانه سینا افراد به روش تصادفی ساده انتخاب شده وتعداد 68 مورد در گروه مداخله ( قبل و بعد) و 34 مورد در گروه شاهد قرار گرفتند. آموزش‌ها از طریق مکالمه تلفنی و استفاده از شبکه‌های اجتماعی ارائه شد. اطلاعات از طریق پرسشنامه‌ها که شامل اطلاعات دموگرافیک و دو پرسشنامه استاندارد تاب آوری و پرسشنامه استاندارد استرس ادراک شده بود جمع آوری گردید.

نتایج: یافته‌ها نشان داد که بترتیب ۳/۳۵درصد گروه شاهد و ۹/۵۲ درصد گروه مداخله مرد بودند. بیشترین درصد سنی گروه مداخله و شاهد (به ترتیب۴/۳۲ و ۵/۲۶ درصد) در گروه سنی ۳۵-۳۱ سال بودند. اندازه اثر آموزش دستورالعملهای جامع کشوری بر تاب آوری و کاهش استرس درک شده 56 درصد بودکه درسطح معنا داری کمتر از 05/0 نشان دهنده تفاوت معنا دار بین نمرات پس آزمون و پیش آزمون در گروه مداخله می‌باشد

نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این مطالعه آموزش دستورالعملهای جامع کشوری کووید19 سبب کاهش استرس درک شده و افزایشتاب آوری بیماران مبتلا به کووید 19 می گردد. نتایج این مطالعه بر اهمیت آموزش‌های دستورالعملهای جامع کشوری کووید19 در ارتقای سلامت بیماران و در نهایت سلامت جامعه تاکید دارد.

کلیدواژه‌ها