مدیر مسئول


دکتر ابوالفضل خواجوی راد دانشیار، گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی مرکز تحقیقات التهاب نوروژنیک
دانشگاه علوم پزشکی، مشهد،ایران

فیزیولوژی

سردبیر


دکتر جواد سرآبادانی دانشیار گروه بیماری های دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بیماری های دهان، فک و صورت

دبیر اجرایی


دکتر مجید خادم رضاییان استادیار پزشکی اجتماعی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

پزشکی اجتماعی

کارشناس نشریه


فاطمه پوراسماعیل مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد،ایران

مدیریت آموزشی

 • pouresmailf1mums.ac.ir
 • 051 38439490

کارشناس نشریه


محیا ایرانی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

مهندسی پزشکی

 • iranim4mums.ac.ir
 • 05138451536

صفحه آرا


حسین علی نامدار مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

مدیریت دولتی

 • dehvadarzmums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد اعتضاد رضوی گروه چشم پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چشم پزشکی

 • etezadmmums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر میترا امینی استاد پزشکی اجتماعی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

دکتری تخصصی پزشکی اجتماعی

 • aminimsums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر نیکو یمانی دانشیار
گروه آموزش پزشکی، مرکز توسعه آموزش پزشکی
مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

دکترای تخصصی برنامه ریزی درسی

 • yamaniedc.mui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر یدالله زارع زاده دانشیار، دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان، کردستان، ایران

آموزش پزشکی

 • zaremsptyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر کیارش قزوینی گروه میکروب و ویروس شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

میکروب شناسی و ویروس شناسی

 • ghazvinikmums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکترحسین کریمی مونقی استاد: مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری و مامایی، گروه داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

آموزش پزشکی

 • karimihmums.ac.ir
 • 5138002435

اعضای هیات تحریریه


دکترمریم امیرچقماقی استاد بیماری های دهان و فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

بیماری های دهان و فک وصورت

 • amirchakhmaghimmums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکترعلی عمادزاده دانشیار،گروه آموزش پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

آموزش پزشکی

 • emadzadehamums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکترسیدرضاموسوی دانشیار گروه سم شناسی و عوامل شیمیایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

پزشکی قانونی

 • mousavirmums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکترحمیدرضاریحانی دانشیار گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

طب اورژانس

 • reihanihrmums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکترآزاده ساکی استادیار گروه اپیدمیولوژی و آمارزیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

آمارزیستی

 • sakiamums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر مینا اکبری راد استادیار گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

طب داخلی

 • mina.akbarigmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکترمهناز برومند استادیار زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

زنان و زایمان

 • boroumandrmmums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر وحید قوامی قنبرآبادی استادیار آمار زیستی
گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آمار زیستی

 • ghavamivmums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر علیرضا درخشان استادیار، گروه طب سنتی دانشکده طب سنتی ایرانی،دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

طب سنتی

 • derakhshanarmums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر هانیه مستور هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتری تخصصی تکنولوژی آموزشی

 • mastourhmums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر نازیلا زرقی هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتری تخصصی آموزش پزشکی

 • zarghinmums.ac.ir