اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر ابوالفضل خواجوی راد

فیزیولوژی دانشیار، گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی مرکز تحقیقات التهاب نوروژنیک
دانشگاه علوم پزشکی، مشهد،ایران

khajaviradamums.ac.ir
0000-0002-6936-9557

سردبیر

دکتر جواد سرآبادانی

بیماری های دهان، فک و صورت دانشیار گروه بیماری های دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

sarabadanijmums.ac.ir
0000-0002-6269-7777

دبیر اجرایی

دکتر مجید خادم رضاییان

پزشکی اجتماعی استادیار پزشکی اجتماعی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

khademrmmums.ac.ir
05138461816
0000-0003-2698-176X

کارشناس نشریه

فاطمه پوراسماعیل

مدیریت آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد،ایران

pouresmailf1mums.ac.ir
051 38439490

صفحه آرا

حسین علی نامدار

مدیریت دولتی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

dehvadarzmums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد اعتضاد رضوی

چشم پزشکی گروه چشم پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

etezadmmums.ac.ir

دکتر میترا امینی

دکتری تخصصی پزشکی اجتماعی استاد پزشکی اجتماعی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

aminimsums.ac.ir

دکتر نیکو یمانی

دکترای تخصصی برنامه ریزی درسی دانشیار
گروه آموزش پزشکی، مرکز توسعه آموزش پزشکی
مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

yamaniedc.mui.ac.ir

دکتر یدالله زارع زاده

آموزش پزشکی دانشیار، دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان، کردستان، ایران

zaremsptyahoo.com

دکتر کیارش قزوینی

میکروب شناسی و ویروس شناسی گروه میکروب و ویروس شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

ghazvinikmums.ac.ir

دکترحسین کریمی مونقی

آموزش پزشکی استاد: مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری و مامایی، گروه داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

karimihmums.ac.ir
5138002435

دکترمریم امیرچقماقی

بیماری های دهان و فک وصورت استاد بیماری های دهان و فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

amirchakhmaghimmums.ac.ir

دکترعلی عمادزاده

آموزش پزشکی دانشیار،گروه آموزش پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

emadzadehamums.ac.ir

دکترسیدرضاموسوی

پزشکی قانونی دانشیار گروه سم شناسی و عوامل شیمیایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

mousavirmums.ac.ir

دکترحمیدرضاریحانی

طب اورژانس دانشیار گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

reihanihrmums.ac.ir

دکترآزاده ساکی

آمارزیستی استادیار گروه اپیدمیولوژی و آمارزیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

sakiamums.ac.ir

دکتر مینا اکبری راد

طب داخلی استادیار گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

mina.akbarigmail.com

دکترمهناز برومند

زنان و زایمان استادیار زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

boroumandrmmums.ac.ir

دکتر وحید قوامی قنبرآبادی

آمار زیستی استادیار آمار زیستی
گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ghavamivmums.ac.ir

دکتر علیرضا درخشان

طب سنتی استادیار، گروه طب سنتی دانشکده طب سنتی ایرانی،دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

derakhshanarmums.ac.ir

دکتر هانیه مستور

دکتری تخصصی تکنولوژی آموزشی هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

mastourhmums.ac.ir

دکتر نازیلا زرقی

دکتری تخصصی آموزش پزشکی هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

zarghinmums.ac.ir