پوسته نشریه افق با طراحی جدید(فرمت،رنگ و ...)  ارائه شده است و همچنین در قسمت راهنما بخش فرم ها تمامی فایل ها شامل قالب مقالات، اکسل مشارکت نویسندگان، تعهد نامه و فایل مرجع نویسی ونکوور جهت دسترسی و آسان و سریع دراختیار قرار گذاشته شده است.