بررسی وضعیت نظام ارزشی در بین دانشجویان دانشکده علوم پیراپزشکی مشهد: بر اساس شاخص نظام ارزشی شوارتز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تحول سازمانی، دانشگاه پیام نور تهران غرب، تهران، ایران

2 استادیار، اقتصاد سلامت، گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار، اقتصاد سلامت، گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 استاد، بینائی سنجی، گروه آموزشی بینائی سنجی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 کارشناس مدارک پزشکی، واحد اسناد پزشکی، بیمارستان و زایشگاه سینا، مشهد، ایران.

6 کارشناس مشاوره و راهنمایی، آموزش و پرورش جوین، جوین، ایران

چکیده

 
مقدمه: ارزش­ها به مثابه عناصر ساختار فرهنگی هر جامعه به حساب می­آیند. از این رو پژوهش حاضر جهت بررسی اولویت­های ارزشی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام­پذیرفته­است.
روش­کار: پژوهش حاضر به صورت مقطعی و به روش توصیفی- تحلیلی صورت­گرفته­است. نمونه مطالعه را 120 نفر از دانشجویان ترم اول و ترم آخر دانشکده پیراپزشکی مشهد در سال تحصیلی 91-92 تشکیل دادند. ابزار جمع­آوری داده ها نیز پرسشنامه­ای بود که روایی آن توسط کارشناسان و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 78درصد تایید­شده­است. تحلیل داده­ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام پذیرفت.
یافته­ها: بررسی اولویت­بندی ارزش­ها توسط دانشجویان نشان داد، ارزش­های جهان­گرایی، امنیت و قدرت بیشترین اولویت را در بین ارزش­های دهگانه داشتند. همچنین نتایج نشان داد که بین ارزش سنت با وضعیت تاهل، جنسیت و محل تولد رابطه معنی­داری وجود داشت. ارزش خیرخواهی در دانشجویان با سن بالاتر کمتر بوده­است.
نتیجه­گیری: مطالعه حاضر سعی نمود تصویر روشنی از وضعیت نظام ارزشی را در بین دانشجویان مورد مطالعه نشان دهد. سنجش وضعیت نظام ارزشی در بین دانشجویان می­تواند به عنوان یک شاخص جهت ارزیابی برنامه­های آموزشی و فرهنگی دانشگاه در خصوص تقویت ارزش­های مثبت و تضعیف ارزش­های منفی در بین دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد.
واژه­های کلیدی: وضعیت نظام ارزشی؛ شوارتز؛ دانشجویان

کلیدواژه‌ها