ضرورت به بروز رسانی آموزش میکروب شناسی از دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 متخصص پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشمتخصص پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار،گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار، گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده


 مقدمه:  با توجه به اهمیت آموزش و نقش آن در پیشرفت جامعه بایستی برنامه­های آموزشی را از نظر میزان دستیابی به اهداف به دقت مورد بررسی قرار داد. با توجه به اینکه فراگیران از بهترین منابع برای بررسی نقاط قوت و ضعف برنامه های آموزشی هستند، مطالعه حاضر به منظور بررسی نظرات دانشجویان دندانپزشکی در خصوص آموزش درس میکروب شناسی شامل باکتری شناسی و ویروس شناسی انجام شد.
روش کار: این مطالعه به صورت مقطعی در سال 1393 بر روی 49 نفر از دانشجویان مقطع علوم پایه دندانپزشکی انجام شد. نظرات دانشجویان در خصوص اهمیت موضوع، برآورده کردن نیازهای آموزشی، ارتباط بالینی، کاربرد حرفه ای درس و نیاز به بازنگری درس در آینده توسط پرسشنامه محقق ساخته­ای که روایی و پایایی آن به تایید رسیده بود، مورد ارزیابی قرار گرفت. داده­ها با استفاده از نرم افزار SPSS 23 مورد ارزیابی قرار گرفت. سطح معنی‌داری کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.
یافته ها: 17 نفر (7/34%) از شرکت کنندگان مرد بودند. میانگین سنی شرکت کنندگان 13/1±76/19 سال بود. آیتمهای "نیاز به تغییر سرفصلها منطبق بر رشته دندانپزشکی" و "تدریس توسط اساتید MD منجر به ارتباط علوم پایه و بالینی می‌شود" به ترتیب بیشترین امتیاز (9/0±2/4 و 6/0±1/4)را به خود اختصاص دادند. کمترین امتیاز (4±1/2)مربوط به آیتم "مطابقت سرفصل های درس با نیاز شغلی دندانپزشکان" بود.
نتیجه گیری: به نظر می رسد بر اساس نظر دانشجویان، مطالب ارائه شده در کوریکولوم این درس با نیاز های آتی دانشجویان مطابقت ندارد. بازبینی کوریکولوم می تواند راهگشای این مشکل باشد.
واژه­های کلیدی: میکروب شناسی، دندانپزشکی، آموزش

کلیدواژه‌ها