فرآیند برگزاری ژورنال کلاب مبتنی بر شواهد در گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دکتری روانپزشکی،مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری،دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 3 ایران دانشیار، دکتری روانپزشکی،مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری،دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد،

3 دستیار، دکتری پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 استادیار، دکتری پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد، ایران

چکیده

ژورنال کلاب به صورت گردهمایی گروهی از افراد به صورت منظم جهت نقد آخرین مقالات منتشر شده بیان می شود.(1) ژورنال کلاب به صورت کلاسیک اولین بار توسط سر ویلیام اسلر، در سال 1875 در دانشگاه مک گیل در مونترال کانادا و سپس در دانشگاه جان هاپکینز جهت آموزش دستیاران پزشکی به نحو فعال استفاده و از آن پس به عنوان چهارچوبی برای مطالعه آخرین تحقیقات پزشکی و بحث در مورد آن به کار گرفته شد. بنابراین بیش از 100 سال است که از ژورنال کلاب به عنوان یک روش آموزش در پزشکی استفاده می شود(1). درگذشته هدف از برگزاری ژورنال کلاب به روز کردن معلومات و اطلاعات شرکت کنندگان بود ولی در حال حاضر به عنوان روشی برای آموزش تفکر انتقادی، تشویق به انجام اقدامات بالینی بر مبنای طراحی پزشکی مبتنی بر شواهد، روش تحقیق، آمار زیستی و اپیدمیولوژی بکار می رود