بررسی راهکارهای کوتاه مدت آموزش الکترونیکی ترکیبی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی هیات علمی دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 مربی هیات علمی دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران * اهواز، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، دانشکده پرستاری و مامایی

چکیده

 
زمینه و هدف
یادگیری به شیوه الکترونیکی به عنوان یک نوع روش آموزش انفرادی محسوب می شود که در آن یادگیرندگان قادرند با توجه به استعدادهای خود به هدف های آموزشی دست یابند. هدف در این پژوهش بررسی راهکارهای کوتاه مدت یادگیری الکترونیکی ترکیبی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز می باشد.
روش کار
در این مطالعه مقطعی توصیفی-تحلیلی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز (۵۰نفر) بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته بود. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از آمار توصیفی وتحلیلی در نرم افزار آماری spss نسخه ۱۳مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
یافته های پژوهش فوق نشان داد که ۸۳درصد اعضای هیات علمی به طراحی نرم افزارهای ارائه کننده خدمات آموزشی جذاب و ایرانی پسند به عنوان بهترین راهکار کوتاه مدت اعتقاد داشتند و ۱۷درصد راهکار یادگیری الکترونیک را که صرفا«جهت کسب دانشجویان توسعه یابد را به عنوان غیرکاربردی ترین راهکار انتخاب کرده بودند
نتیجه گیری
با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه به نظر می رسد مسئولین باید در خصوص ارائه نرم افزارهایی که بیشتر با فرهنگ ایرانی همخوانی داشته باشد تلاش نمایند تا بتوان در این امر مهم که همانا آماده سازی بستر مناسب جهت اجرای آموزش الکترونیکی ترکیبی است گام برداشت.
 
کلیدواژگان: راهکار، یادگیری، یادگیری الکترونیکی ترکیبی

کلیدواژه‌ها