معرفی رو شهای تحلیل میدان نیرو و تحلیل شکاف در بهبود وضعیت آموزش پزشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد- گروه توسعه آموزش و پژوهش دانشکده پزشکی

2 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد- رئیس دانشکده پزشکی

چکیده

هر چند روشهاى متعددى جهت توسعه آموزش معرفى شده است، اما روشهاى موثر در آموزش و تصمیم گیرى اجرائى به خوبى شناخته شده نیستند . این مطالعه مرورى با هدف معرفى تحلیل میدان نیرو" Force Field Analysis " و تحلیل شکاف Gap Analysis" " انجام شده است. تحلیل میدان نیرو یک تکنیک مدیریتی است ، این روش ساده و مؤثر در مدلهای تصمیم گیری با تصمیم های بهتر و سریعتر بکار می رود که در توسعه آموزش بخصوص آموزش پزشکی می تواند مؤثر باشد. تحلیل شکاف، شناسایی فاصله ها یا فضاهای خالی (خلأ) بین وضعیت کنونی و وضعیت رضای تبخش است که دربهبود وضعیت آموزش و تربیت نیروهای انسانی می تواند کمک کننده باشد.
کلمات کلیدی: تحلیل میدان نیرو، تحلیل شکاف، آموزش پزشکى
 

کلیدواژه‌ها