بررسی استرس، اضطراب و افسردگی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 1395

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشجوی کارشناسی علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.

2 گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.

3 گروه علوم آزمایشگاهی، مرکز تحقیقات سلولی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.

چکیده

مقدمه : سلامت روانی یکی از ابعاد مهم سلامت دانشجویان است که شیوع اختلالات و بیماری های مربوط به آن در بین دانشجویان در حال افزایش است. هدف این مطالعه تعیین استرس، اضطراب و افسردگی دانشجویان پیراپزشکی که عهده دار سلامت جامعه در آینده هستند، می باشد.
روش ها: در این مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی، 165 نفر از دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای در سال 1395 مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد DASS-21 جهت سنجش استرس، اضطراب و افسردگی دانشجویان و همچنین پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک بود. داده ها توسط نرم افزار 16 SPSS و آزمون های آماری کای اسکوئر، t مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
نتایج نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میانگین نمره استرس، اضطراب و افسردگی افراد مورد مطالعه به ترتیب 25/4 ± 91/13 ، 00/4 ± 15/12 و 93/3 ± 94/11 از مجموع 28 نمره بود. نتایج مطالعه نشان داد 5/11 درصد دانشجویان از استرس، 61 درصد از اضطراب و 3/30 درصد دانشجویان از افسردگی رنج می برند. اختلاف آماری معنی داری بین افسردگی با ترم تحصیلی وجود داشت (P < 0.05).
نتیجه ‏گیری: با توجه به وجود مشکلات روان شناختی در دانشجویان پیراپزشکی برنامه ریزی و توجه ویژه مسئولین به این امر ضروری می باشد. لذا پیشنهاد می گردد مسئولین و دست اندرکاران با شناخت مشکلات دانشجویان و رفع آن ها در جهت ارتقای سلامت روحی و روانی این قشر آینده ساز گام بردارند.

کلیدواژه‌ها