پیش بینی رفتارها و نگرش‌های خوردن ناسالم بر اساس بدتنظیمی هیجان و واکنش‌های ناکارآمد در دانش آموزان دختر 14 تا 20 ساله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه روانشناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

 
مقدمه: یکی از مهمترین مشکلات آسیب­زا در بین دانش­آموزان دختر، رفتارها و نگرش­های ناسالم مرتبط با خوردن در میان آنهاست که می‌تواند موجب افزایش تنش در روابط عادی آنها گردد. از این رو پژوهش حاضر با هدف پیش­بینی رفتارها و نگرش­های خوردن ناسالم بر اساس بدتنظیمی هیجان و واکنش­های ناکارآمد در دانش­آموزان دختر 14 تا 20 ساله شهر کرمانشاه انجام شد.
روش کار: پژوهش حاضر توصیفی از نوع مقطعی بود. جامعۀ آماری، تمامی دانش­آموزان دختر در محدوه سنی 14 تا 20 ساله  شهر کرمانشاه در سال 1397 بودند، که به روش نمونه­گیری در دسترس، تعداد 150 نفر انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بود از: پرسشنامة بازخورد خوردن، پرسشنامة واکنش­های ناکارآمد و پرسشنامه دشواری تنظیم هیجان. برای تحلیل داده­ها، از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندمتغیره به روش همزمان و همبستگی کانونی به وسیلة نرم‌افزار SPSS-22 استفاده شد.
نتایج: نتایج نشان داد که واکنش­های ناکارآمد و بد تنظیمی هیجان، بر رفتارها و نگرش­های خوردن ناسالم تأثیر معناداری دارد (001/0>P). همچنین نتایج تحلیل روشن ساخت که متغیرهای پیش‌بین همگی باهم، می­توانند 27 درصد تغییرات مرتبط با رفتارها و نگرش های خوردن ناسالم را تبیین کنند.
نتیجه­ گیری: نتایج پژوهش نشان­دهنده آن بود که رفتارها و نگرش­های خوردن ناسالم در دختران نوجوان، می­تواند موجب چالش در بهداشت روانی و جسمانی این گروه شود، بنابراین پیشنهاد می­شود؛ که درمانگران حوزه سلامت به این مهم توجه بیشتری داشته باشند.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها