به کارگیری و ارزیابی آموزش در گروه های کوچک همراه با تمرین رقابتی در آموزش روش تحقیق به دانشجویان کارشناسی پرستاری ( پژوهش کیفی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار،گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

2 استادیار، گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

3 استادیار، گروه جراحی، دانشکده پزشکی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

4 مربی، گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از این پژوهش تبیین آموزش در گروه های کوچک همراه با تمرین رقابتی در آموزش درس روش تحقیق به دانشجویان کارشناسی پرستاری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن بود.
روش کار: این مطالعه به شکل کیفی و روش تحلیل محتوا در دو مرحله انجام گرفت. جامعه مطالعه را کلیه دانشجویان پرستاری دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن تشکیل می دادند. معیار ورود به مطالعه، انتخاب درس روش تحقیق در ثبت نام ترمی و عدم شرکت در کارگاه های روش تحقیق قبل از ورود به مطالعه بود. روش گردآوری اطلاعات مصاحبه های عمیق نیمه ساختار بود که با دانشجویان تا رسیدن به اشباع داده صورت پذیرفت. نمونه گیری به شکل هدفمند بود. شرکت کنندگان پس از دعوت به همکاری از میان داوطلبان انتخاب شدند. تعداد آنها 22 نفر بود و پس از آگاهی کامل از مطالعه و اهداف آن، فرم رضایت نامه را امضاء کردند.
یافته ها: درون مایه ها حاصل حدود 213 کد اولیه مرتبط با موضوع بود. با ادامه ی کار و مقایسه های پی در پی و ادغام این درون مایه ها تجربه و ارزیابی روش مذکور از دید دانشجویان در قالب 6 درون مایه و 24 زیر درون مایه ظهور یافت. درون مایه ها عبارت بودند از: کلاس پرنشاط و زنده، به کارگیری بلافصل یادگرفته ها در عمل، یادگیری حل مسئله به شکل جمعی، یادگیری منحصر به فرد، روحیه پژوهش گری، توان همکاری و ارتباط با دیگران در فرایند یادگیری.
نتیجه گیری: انگیزه، علاقه و مهارت کسب شده با این روش خصوصا به خاطر تمرین های رقابتی باعث افزایش اعتماد به نفس و علاقه به یادگیری فعالانه در فراگیران خواهد شد که علاوه بر ایجاد روحیه جستجوگری، روحیه دانش پژوهی را نیز در آنان ارتقا می دهد.

کلیدواژه‌ها