مقایسه دو روش آموزش الکترونیک و سنتی بر یادگیری ماشین بیهوشی در دانشجویان هوشبری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه، مربی، عضو هیئت علمی گروه هوشبری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

2 مربی، گروه هوشبری و اتاق عمل، عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران .

3 مربی، عضو هیئت علمی گروه پزشکی اجتماعی ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

چکیده

مقدمه: تحولات سریع ناشی از کاربرد فناوری در زندگی بشر تغییرات شگرفی به وجود آورده است؛ بنابراین لزوم تجدید نظر در روش های سنتی تدریس و استفاده از روش­های نو و دانشجو محور، از سوی سیستم های آموزشی احساس می شود. این پژوهش با هدف تعیین مقایسة دو روش آموزش الکترونیک و سنتی بر یادگیری ماشین بیهوشی در دانشجویان هوشبری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام شد.
روش کار: این مطالعه از نوع نیمه تجربی است که در سال تحصیلی 1397 بر روی63 نفر از دانشجویان هوشبری ترم  5 و7 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام شد. در روش سنتی ماشین بیهوشی در اتاق عمل و در روش نرم افزار با مراجعه به سایت معتبرhttps://static.draeger.com قسمت­های مختلف ماشین بیهوشی به دانشجویان آموزش داده شد. پس از اتمام آموزش، هر دو گروه چک لیست مربوط را تکمیل نمودند.
نتایج: نمرة یادگیری دانشجویان قبل از آموزش در دو گروه سنتی و الکترونیک به ترتیب 9.128±19.55و 11.386±15.77 بود که تفاوت آماری معنی­داری بین دو گروه وجود نداشت (088/)P= میانگین و انحراف معیار نمره یادگیری دانشجویان بعد از آموزش در دو گروه سنتی و الکترونیک به ترتیب 7.066±37.61 و 7.088±38.03 بود که تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه وجود نداشت (994/0)P=.
نتیجه­ گیری: میانگین نمرات یادگیری دانشجویان در هر دو روش آموزش الکترونیک و سنتی مشابه یکدیگر بوده است. چون دانشجویان هیچگونه محدودیتی از نظر تعداد دفعات استفاده از سایت نداشتند -که این خود ویژگی قابل توجهی در فرآیند یادگیری است- و با توجه به تمایل آنان به استفاده از روش­های جدید آموزشی، می­توان روش الکترونیک را برای آموزش دانشجویان توصیه کرد.

کلیدواژه‌ها