بررسی رابطه ی حمایت اجتماعی ادراک شده، بلوغ اجتماعی و سخت رویی روانشناختی با سلامت روان دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم تربیتی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران

2 کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی،گروه تکنولوژی پرتوشناسی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد،

3 دکتری فیزیک پزشکی، گروه تکنولوژی پرتوشناسی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران (نویسنده مسئول)

4 کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی، گروه تکنولوژی پرتوشناسی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: دوره دانشجویی دورهی استرسزایی میباشد، در نتیجه میتوان انتظار داشت که درصدی از دانشجویان در معرض بیماری های روانی قرار بگیرند، به همین علت در این پژوهش شاخصهای حمایت اجتماعی ادراک شده، سخترویی روانشناختی و بلوغ اجتماعی با سلامتروانی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انتخاب و بررسی شدند.
روش کار: 4 پرسشنامه‌ تحت عنوان؛ مقیاس چند بعدی حمایت اجتماعی ادراک شده، مقیاس سخت رویی کوباسا، بلوغ اجتماعی رائو و پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ)، توسط  164 نفر از دانشجویان دانشکده علوم‌پیراپزشکی، که در سال 1396 بصورت تصادفی انتخاب شدند، تکمیل گردید.
نتایج: میانگین سنی دانشجویان شرکت‌کننده در این طرح1.52± 20.85 سال بود، که 73.8% دانشجویان دختر و26.2% دانشجویان پسر بودند. میانگین کلی نمره سلامت روان در این مطالعه 12.65 ±22.87 بود. همچنین همبستگی منفی معنی‌داری بین نمره سلامت روان با نتایج سه آزمون دیگر مشاهده شد، ( R= -0.38 برای آزمون رائو، R=- 0.48 برای حمایت اجتماعی و R=- 0.43 برای سخت رویی با  P-value<0.05) به این معنی که هرچه فرد در وضعیت بهتری از نظر سلامت روان قرار دارد، نمره بالاتری از نظر حمایت اجتماعی ادراک شده، بلوغ اجتماعی و سخت رویی کسب کرده است.
نتیجه گیری: با توجه به رابطه معنی‌داری که بین سلامت روان و سه مولفه مورد سنجش دیگر در دانشجویان مشاهده شد، می‌توان گفت هرچه در یک فرد، مولفه‌هایی نظیر حمایت اجتماعی ادراک شده، بلوغ اجتماعی و سخت‌رویی پررنگ‌تر باشد، از سلامت‌روانی بالاتری نیز برخوردار است.

کلیدواژه‌ها