چگونه یک دانش پژوهی آموزشی بنویسیم؟

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار، گروه بیماریهای دهان و دندان ،دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 کارشناس ارشد، معاونت آموزشی، کارشناس مرکز مطالعات و توسعه اموزش علوم پزشکی. دانشگاه علوپزشکی ، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: ارتقای کیفیت آموزش همواره یکی از دغدغه های دانشگاهها است. به نظر می رسد که با بهره گیری از ظرفیتهای پیدا و پنهانی که در دانش پژوهی آموزشی وجود دارد، می توان در این راستا گام برداشت. تا کنون فعالیتهای دانش پژوهی و ضرورت آن چندان که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است.
روش کار: این بررسی در قالب مفهوم، اهمیت، اهداف، نحوه طراحی، اجرا و تدوین فرایند دانش پژوهی آموزشی، چالشها و موانع موجود در این خصوص و راهکارهای مدیریت آن ارائه شده است. تدوین فرایند دانش پژوهی مستلزم حداقل چند گام نیازسنجی، طراحی و اجرای مداخله، ارزشیابی، اشاعه و انتشار فرایند آموزشی است..
نتایج: بررسی ها نشان می دهد که غفلت یا بی مهری نسبت به این امر (دانش پژوهی آموزشی)، بیش از هر چیز در عدم آشنایی کامل اساتید و مدیران حوزه های آموزش عالی با ظرفیتها و امتیازات این رویکرد است بنابراین در این مطالعه سعی شد که چگونگی تدوین یک فرایند دانش پژوهی آموزشی تشریح و از این طریق، گامی هر چند کوچک در جهت رفع این نیاز برداشته شود.
نتیجه گیری: علی رغم اهمیت دانش پژوهی آموزشی، به نظر می رسد که این امر چندان در بین اعضای هیات علمی جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است. یکی از دلایل و چالشهای پیش رو در این زمینه فرهنگسازی و عدم توانایی اجرا و تدوین فرایند مربوطه توسط دست اندرکاران است که با آشنایی آنها و کمک به آنان می توان در این خصوص اقدام نمود.

کلیدواژه‌ها