ارزیابی نگرش دانشجویان رشته دکتری حرفه ای پزشکی مشهد در مقاطع علوم پایه و فیزیوپاتولوژی به پژوهش در سال تحصیلی 1397-1398

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، معاونت پژوهشی، دانشکده پژشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد، دکتری تخصصی آمار زیستی . مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت . دانشگاه علوم پزشکی مشهد . مشهد . ایران

3 استادیار، دکتری تخصصی پزشکی اجتماعی ، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بیمارستان اکبر،دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد،ایران

4 دانشجوی کارشناس ارشد آمارزیستی و اپیدمیولوژی،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد،ایران

5 دکتری پزشکی ، دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد،ایران

چکیده

مقدمه: تحقیقات تاثیرات مستقیم و غیر مستقیمی بر روی توسعه زندگی انسان ها دارند از این رو در سال های اخیر در بین جوامع وضعیت پژوهشی کشورها یکی از مهم ترین ملاک ها در رشد و ارزیابی قرار گرفته است و بررسی عوامل موثر بر نگرش به پژوهش امری ضروری می باشد.
روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی است که درسال تحصیلی1397 -1398 در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد و با استفاده از نمونه گیری آسان 274 نفر به تصادف انتخاب شدند، ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه پاپاناستاسیو می باشد و براساس آن اطلاعات جمع آوری گردید و در نرم افزار Spss وارد شد.
نتایج: جنسیت) با سطح معنی داری 001/0  (و عضو بودن در کمیته تحقیقات )با سطح معنی داری 014/0)تاثیر معنی داری بر روی نگرش بر پژوهش دارد، اما معدل (با توجه به سطح معنی داری 523/0 ) تاثیر معنی داری بر روی نگرش برپژوهش ندارد. در خصوص نگرش دانشجویان به پژوهش بر حسب جنسیت مولفه " عدم اضطراب تحقیق " ، "نگرش مثبت به تحقیق" و " تناسب با زندگی روزمره" ، دختران نمرات بالاتری از پسران به دست آوردند.
نتیجه گیری: معنا دار بودن تفاوت میان دختران و پسران،تاثیر جنسیت را بر نگرش دانشجویان نمایانگر می سازد. معدل تاثیر معناداری  بر نگرش به پژوهش نشان نداد اما عضویت در کمیته تحقیقات دانشجویی به طور معناداری نگرش بهتری را نسبت به تحقیق در دانشجویان ایجاد کرده بود که می تواند ناشی از متغیر میانجی علاقه مندی بیشتر دانشجویان عضو کمیته تحقیقات دانشجویی باشد.

کلیدواژه‌ها