بررسی وضعیت اشتراک گذاری دانش در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1399

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

2 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

3 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

چکیده

مقدمه:  دانش تعاریف و انواع مختلفی دارد. یکی از مهمترین تعاریف آن، اطلاعاتی سازماندهی و تجزیه تحلیل شده است که میتواند قابل درک و نیز کاربردی برای حل مساله و تصمیم گیری باشد. با توجه به این معنا از دانش، اشتراک گذاری آن در هر سازمان یا ارگانی سبب بهبود امور و پیشرفت آن سازمان یا ارگان میگردد. هدف اصلی این پژوهش نیز تعیین وضعیت اشتراک گذاری دانش در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1399 می باشد.
روش کار: این مطالعه مقطعی در سال 1399 در معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و به روش سرشماری انجام شد جمع آوری اطلاعات با پرسشنامه استاندارد شده صورت گرفت. روایی و پایایی نسخه فارسی آن در مطالعات قبلی نشان داده شده بود. (آلفای کرونباخ = 92%). داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 16 آنالیز شدند.
یافته‌ها: در این مطالعه، مجموع تعداد پرسشنامه های تکمیل شده 86 عدد بود که از این تعداد 54 نفر را زنان تشکیل می دادند. میانگین سنی 4/9±5/40 سال و میانگین سابقه کار 7/8±2/15 سال بود و بیشتر افراد شرکت کننده دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و در رتبه ی دوم دارای مدرک کارشناسی بودند. میانگین نمره کل پرسشنامه 5/0±7/2 بود. بالاترین میانگین نمره مربوط به عوامل ساختاری (5/0±77/2 ) ، در رتبه ی بعد عوامل فناوری (7/0± 74/2)، در رتبه بعدی عوامل رهبری و عوامل انسانی (6/0± 72/2) و در انتها پایین ترین نمره مربوط به عوامل فرهنگی (7/0± 67/2) بود.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد این واقعیت که بسیاری از کارمندان اطلاعات کافی در مورد اشتراک گذاری و مدیریت دانش ندارند ، می تواند در طولانی مدت تأثیر منفی بر کارایی و اثربخشی سازمان داشته باشد.

کلیدواژه‌ها