مقایسه استرس شغلی پرستاران شاغل در بخش کووید-۱۹ و سایر بخش‌ها و ارتباط آن با سطح آگاهی ایشان از بیماری کووید-19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دکتری آمار زیستی،گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد ایران.

2 استادیار، دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشیار، دکتری اقتصاد سلامت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: شیوع پاندمی کووید-19، فشار کاری مضاعفی را به کادر درمان، به خصوص پرستاران وارد نموده است که موجب نگرانی و استرس زیادی گردیده است. به نظر می‌رسد میزان استرس شغلی پرستاران با سطح آگاهی آنان از کووئید-19 مرتبط باشد. در این مقاله برآنیم به بررسی میزان آگاهی و استرس شغلی پرستاران شاغل در بخش‌های کووید-19 و غیرکووید-19 و ارتباط آنها با یکدیگر بپردازیم.
روش کار: میزان آگاهی و نیز استرس شغلی تعداد 215 پرستار شاغل در بخش‌های کووید-19 و نیز تعداد 142 پرستار شاغل در سایر بخش‌ها که به صورت غیراحتمالی از دو بیمارستان امام رضا(ع) و قائم(عج) مشهد در سال 1399 انتخاب شده بودند با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته و نیز پرسشنامه استاندارد JRTI مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج: میانگین نمره آگاهی پرستاران 44/17±19/68 بود. میزان آگاهی پرستاران شاغل در بخش کووید-۱۹ به طور معناداری بالاتر از پرستاران شاغل در سایر بخش‌ها بود (p=0.002). میانگین نمره استرس شغلی در پرستاران 17/13±82/58 بود و تفاوت معناداری بین استرس شغلی پرستاران شاغل در بخش‌های کووید-۱۹ و پرستاران شاغل در سایر بخش‌ها مشاهده نشد (p=0.134). رابطه آماری معنادار معکوس بین نمره آگاهی و نمره استرس شغلی مشاهده شد (r=-0.14, p=0.007).
نتیجه‌گیری: افزایش میزان آگاهی پرستاران سبب کاهش استرس شغلی ایشان می‌شود که این موضوع اهمیت افزایش آگاهی پرستاران را در خصوص بیماری کووید-19 از طریق ارائه آموزش‌‌های مناسب نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها