بررسی تأثیر وبینار آموزشی بر سطح دانش مرتبط با کووید 19 و آشنایی با روش های خود مراقبتی در اساتید و دانشجویان دانشکده علوم توانبخشی اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،گروه فیزیوتراپی، ، دانشکده علوم توانبخشی ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ، ایران.

2 دانشیار،گروه گفتاردرمانی ، دانشکده علوم توانبخشی ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ، ایران.

3 دانشیار،گروه فیزیوتراپی، ، دانشکده علوم توانبخشی ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ، ایران.

4 مربی ،گروه گفتاردرمانی ، دانشکده علوم توانبخشی ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ، ایران.

5 استادیار، گروه فیزیوتراپی ، دانشکده علوم توانبخشی ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ، ایران.

6 دانشجو، کارشناسی ارشد فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ، ایران.

7 مربی گروه کاردرمانی، ، دانشکده علوم توانبخشی ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ، ایران.

8 استادیار، گروه شنوایی شناسی ، دانشکده علوم توانبخشی ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ، ایران.

چکیده

مقدمه: اساتید و دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی که در دوره کاراموزی در بیمارستانهای وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی مشغول به خدمت هستند همیشه در معرض خطر ابتلا به بیماریهای عفونی قرار دارند. با توجه به برگزاری واحدهای کاراموزی به صورت حضوری، هدف از این مطالعه بررسی تأثیر وبینار آموزشی بر سطح دانش مرتبط با کووید 19 و آشنایی با روش های خود مراقبتی در اساتید و دانشجویان دانشکده علوم توانبخشی اهواز می باشد.
روش کار:این پژوهش یک مطالعه مقطعی در نیمسال اول سال تحصیلی 1399-1400 است. نحوه نمونه گیری به صورت نمونه در دسترس بود.  یک روز قبل از شروع دوره کاراموزیها، یک وبینار آموزشی یک روزه در بستر ادوب کانکت برای دانشجویان سال چهارم مقطع کارشناسی دانشکده علوم توانبخشی اهواز و اساتید آنها برگزار شد و  از یک پرسشنامه محقق ساخته برخط قبل و بعد از وبینار استفاده شد.
نتایج میزان آشنایی دانشجویان با روشهای خود مراقبتی قبل و بعد از برگزاری وبینار تفاوت قابل ملاحظه ای را نشان داد ( mean difference = 1.48  p= 0.001). همچنین میانگین نمره حیطه آشنایی اساتید با روش های خود مراقبتی قبل از برگزاری وبینار به طور معناداری بیشتر از دانشجویان بود (p=0.013). 68 درصد از دانشجویان و 47 درصد از اساتید رضایت مندی بالایی را از برگزاری این برنامه آموزشی گزارش کردند. علاوه بر آن، 56درصد از دانشجویان و 51 درصد از اساتید ضرورت زیادی را برای برگزاری چنین برنامه های آموزشی اعلام داشتند.
نتیجه گیری: با توجه به گذشت حدود یکسال از ورود ویروس کرونا به کشور، اگر چه سطح دانش قابل قبولی نسبت به بیماری کووید 19 در اساتید و دانشجویان وجود دارد اما به نظر می رسد طراحی برنامه های آموزشی برای افزایش سطح آشنایی دانشجویان مقطع کارشناسی با روشهای خود مراقبتی باید از اولویتهای مورد نظر مسئولان دانشگاهها و دانشکده ها در دوران پاندمی باشد.

کلیدواژه‌ها