مقایسه برنامه درسی رایج و ادغام یافته در درس فارماکولوژی رشته پزشکی عمومی در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی پزشکی عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 عضو هیئت علمی گروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی، کارشناس پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4 استادیار گروه آموزش پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: از نظر طراحان، یک برنامه درسی واقعی که به وسیله دانشجویان تجربه می شود بر برنامه درسی قصدشده برتری دارد. هدف از پژوهش حاضر، مقایسه نمرات دانشجویان و رضایت مندی ایشان در دروس فارماکولوژی قبل و بعد از برنامه درسی ادغام یافته و همچنین بررسی دیدگاه اساتید و دانشجویان در این خصوص می باشد.
روش کار: در این مطالعه توصیفی و مقطعی جامعه آماری شامل 1620 دانشجوی رشته پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد است که از سال تحصیلی 1387 لغایت 1394 در مقطع فیزیوپاتولوژی به تحصیل اشتغال داشته اند. نمرات دانشجویان در دروس فارماکولوژی (1) و (2) جمع آوری و به دو گروه قبل و بعد از برنامه درسی ادغام یافته  تقسیم و مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفت.
نتایج: در درس فارماکولوژی (1) بین میانگین نمرات دانشجویان (14.8) قبل از برنامه درسی ادغام یافته با میانگین (13.24) بعد از برنامه درسی ادغام یافته، تفاوت وجود دارد در حالی که در درس فارماکولوژی (2) این رابطه برعکس می باشد به طوری که میانگین نمرات درس فارماکولوژی (2) دانشجویان شرکت کننده در  برنامه درسی ادغام یافته (12.81) بالاتر از نمرات دانشجویان قبل از آن (12.69) است. رضایت مندی دانشجویان درباره  دروس فارماکولوژی (1) و (2) در دو دوره قبل از برنامه درسی ادغام یافته و بعد از آن، به طور معناداری از یکدیگر متفاوت است (p≤0.001). در حیطه انگیزشی، بین رضایت مندی دانشجویان قبل و بعد از بازنگری دوره نیز تفاوت معنادار بود (p≤0.001). همچنین اعضای هیات علمی در حیطه های انگیزشی، رضایت مندی و فهم مطالب دانشجویان بعد از برنامه درسی ادغام یافته را بهتر از قبل از آن، ارزیابی نمودند.
نتیجه گیری: برنامه درسی ادغام یافته به مرور زمان جای خود را در برنامه درسی موجود باز کرده و اثرات تسهیل کننده یادگیری آن در دانشجویان به مرور زمان بروز و ظهور می کند.

کلیدواژه‌ها