پیش بینی افکار خودکشی بر اساس باور های غیرمنطقی و نشخوار فکری دانشجویان( روانشناسی و علوم تربیتی) پیام نور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، فرهنگی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور، زاهدان، ایران

2 عضو هیات علمی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور، زاهدان، ایران

3 استاد، فرهنگی، آموزش و پرورش منطقه نصرت آباد

چکیده

مقدمه:  فرایندهای شناختی درگیر که به افزایش آسیب پذیری در رفتارهای خودکشی گرا منجر می شود، به خوبی بررسی نشده است. لذا هدف پژوهش حاضر با هدف، پیش بینی افکار خودکشی بر اساس  باور های غیرمنطقی و نشخوار فکری دانشجویان پیام نور واحد زاهدان انجام گرفت.
روش کار : در این مطالعه توصیفی مقطعی 150 نفر از دانشجویان روانشناسی و علوم تربیتی به روش تصادفی ساده در سال 98 شرکت کردند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های روا و پایای افکار خودکشی، باورهای غیرمنطقی و نشخوار فکری بود. داده ها با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون و نرم افزار spss 23 تحلیل شد.
 
نتایج: نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین افکار خودکشی با باورهای غیرمنطقی (05/0 r=) در سطح 99 درصد اطمینان وجود دارد.  همچنین رابطه معناداری بین افکار خودکشی با نشخوار فکری وجود دارد (05/0 ≤ p ). همچنین درماندگی در برابر تغییر  و بی‌مسئولیتی هیجانی توانسته اند  افکار خودکشی دانشجویان را تبیین کند.
نتیجه گیری: باورهای غیرمنطقی  و نشخوار فکری  در زمره متغیرهای مرتبط با افکار خودکشی دانشجویان  بوده و توانایی پیش بینی آن را دارند.

کلیدواژه‌ها