ارزیابی پایایی و روایی پرسشنامه سنجش میزان پذیرش تکنولوژی واقعیت مجازی در بیماران مبتلا به اختلالات روانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 انفورماتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، مشهد، ایران

2 گروه علوم اعصاب، مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد ، ایران

3 گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، کرمان ، ایران

4 گروه اپیدمیولوژی ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی ، یزد ، ایران

5 مرکز مطالعات تراجنسیتی ، مرکز تحقیقات علوم روانپزشکی و رفتاری ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد ، ایران

6 دکتری حرفه ای، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: عصر کنونی شاهد پیشرفت چشمگیری در زمینه فن آوری بوده است. یکی از جدیدترین فناوری ها واقعیت مجازی می باشد. واقعیت مجازی در بسیاری از مناطق مختلف زندگی ما ادغام شده است ، از بازی های ویدیویی گرفته تا موارد مختلف استفاده صنعتی و همچنین در زمینه آموزش، مسافرت، مراقبت های بهداشتی ، سرگرمی و تحقیق. علاوه بر این مطالعات بسیاری به اهمیت تکنولوژی واقعیت مجازی در زمینه های روانشناسی و درمان اختلالات روانی مانند ترس از پرواز، مدیریت استرس و بسیاری موارد دیگر اشاره کرده اند. علی رغم سود مندی ارائه شده برای واقعیت مجازی، نگرش بیماران مبتلا به اختلالات روانی نسبت به استفاده از آن هنوز نامشخص است. لذا هدف این مطالعه طراحی پرسشنامه ای با هدف میزان پذیرش تکنولوژی واقعیت مجازی در بین بیماران مبتلا به اختلالات روانی بود.
روش کار: این مطالعه ی طراحی و پیاده سازی ابزار در دو فاز طراحی و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه در سال 1400 انجام شد. در این مطالعه برای بررسی روایی محتوایی از ضریب های CVR و CVI استفاده شد و با کمک روش آلفای کرونباخ، پایایی درونی آن تعیین گردید.
یافته ها: در مطالعه حاضر شاخص روایی محتوا 8/ 0 تعیین شد که عددی قابل قبول برای این پرسشنامه می باشد. همچنین آلفای کرونباخ 7/. به دست آمد و همبستگی بین سوالات در سطح معناداری 0.0001 قابل قبول بود.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر درباره بررسی شاخص های روایی و پایایی مرتبط با پرسشنامه ذکر شده مشخص گردید که پرسشنامه مذکور از روایی و پایایی مناسبی برای بررسی میزان پذیرش تکنولوژی واقعیت مجازی در بین بیماران مبتلا به اختلالات روانی برخوردار می باشد

کلیدواژه‌ها