ارزیابی تاثیر دو روش آموزش مجازی و سنتی بر نمرات درس انگل شناسی دانشجویان علوم آزمایشگاهی در مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 گروه آمارزیستی، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه ایران

10.22038/hmed.2022.65419.1221

چکیده

مقدمه: متخصصان آموزش بر این باور هستند که الگوهای یادگیری سنّتی نمیتوانند پاسخگوی نیازها و چالشهایی باشند که بشردرآینده با آنها مواجه خواهد شد. تدریس مبتنی بر فیلمهای ویدیویی، به عنوان راهی نوین در یادگیری مهارتهای آموزشی مورد توجه و اقبال قرار گرفته است.
روش ها: در این مطالعه که نوعی مطالعه نیمه تجربی در حیطه پژوهش در آموزش می باشد جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان روزانه علوم آزمایشگاهی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد بودند مباحث درس انگل شناسی در 8 جلسه جداگانه با روش سنتی در گروه شاهد و در فرایند آموزش مجازی برای گروه مورد ارائه گردید. از آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین مجموع نمرات در دو شیوه آموزشی استفاده شد. از آزمون من-ویتنی برای مقایسه نمرات بخش‎ها در دو شیوه آموزشی استفاده شد. داده ها در نرم افزار SPSS نسخه 28 تجزیه و تحلیل شد. سطح معناداری 5% در نظر گرفته شد.
نتایج: نسبت مرد به زن در دو گروه تفاوت معنادار آماری با یکدیگر نداشت (689/0=p-value ؛ 160/0=χ2). میانگین نمره مجموع در شیوه حضوری (37/3±09/15) و شیوه مجازی (00/3±28/16) تفاوت معنادار آماری با یکدیگر نداشت (098/0=p-value ؛ 675/1=t).
نتیجه گیری: در موضوع سودمندی آموزش به کمک رایانه و مولتی مدیا در پیشرفت یادگیری دانشجویان در حیطه شناختی، در بین محققین، تقریباً توافق عمومی وجود دارد. بر اساس یافته های این مطالعه استفاده ترکیبی از روش های مبتنی بر حضور در کلاس و برقراری ارتباط چهره به چهره در برخی جلسات و روش های مجازی مبتنی بر نمایش فیلم در جلسات دیگر می تواند بعنوان یک روش موثر در تدریس دروس علوم پایه پیشنهاد گردد.

کلیدواژه‌ها