بکارگیری الگوی ارزشیابی کرک پاتریک در مطالعات پرستاری ایران: مروری حیطه ای

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 1- استاد، مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 مربی، گروه پرستاری داخلی-جراحی، دانشکده علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ایران

3 دانشجوی دکترا، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

10.22038/hmed.2022.67202.1229

چکیده

مقدمه: الگوی کرک پاتریک مورد توجه محققین پرستاری ایرانی به منظور ارزشیابی برنامه های آموزشی می باشد. مطالعه مروری حاضر با هدف تعیین امکان انجام مطالعه مروری سیستماتیک و خلاصه کردن نتایج پژوهش های بعمل آمده بر روی الگوی کرک پاتریک در مطالعات پرستاری ایران، انجام گرفت.
روش کار: مطالعه مروری حیطه ای حاضر براساس چارچوب پیشنهادی Arksey & O'Malley انجام گردید. بدین منظور پایگاه های SID، Magiran، PubMed، Scopus و Web of science و موتور جستجوی Google scholar با کلیدواژه های انگلیسی "Kirkpatrick" و "Nursing" و "Iran" و معادل فارسی آنان، بدون محدودیت زمانی مورد جستجو قرار گرفتند. مقالات نهایی براساس چارچوب پریزما استخراج شدند. اطلاعات هر یک از مقالات نهایی وارد جدول گردید. در مرحله آخر نیز از مشاوره چهار متخصص در زمینه آموزش پزشکی و پرستاری بهره مند شدیم.
نتایج: در نهایت شانزده مقاله وارد مطالعه شدند. به ترتیب پنج و یازده مطالعه دارای طرح شبه تجربی و مشاهده ای بودند. شش مطالعه فقط دو مرحله اول الگوی کرک پاتریک را مورد استفاده قرار داده بودند. همچنین ده مطالعه دیگر از هر چهار سطح الگو برای ارزشیابی برنامه های آموزشی استفاده نمودند. مطالعه مروری سیستماتیک در فرآیند جستجو یافت نشد. تمرکز شش مطالعه بر روی ارزشیابی دوره های احیای قلبی- ریوی بود.
نتیجه گیری: مطالعات حاضر دارای ضعف هایی در بکارگیری الگوی ارزشیابی از جمله ناکامل بودن مراحل ارزشیابی می باشند. مطالعات آتی می بایستی بر روی اندازه گیری تمام سطوح الگو متمرکز باشند. همچنین ارزشیابی مداخلات آموزشی صورت گرفته بر روی بیماران، بر اساس الگوی کرک پاتریک را مدنظر قرار دهند. انجام مطالعه مروری سیستماتیک با توجه به شواهد موجود به نظر امکان پذیر نمی باشد.

کلیدواژه‌ها