نویسنده = �������������� ��������
آگاهی کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از اخلاق پزشکی در سال 1394

دوره 10، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 31-37

10.22038/hmed.2020.43763.1003

علی شریعتی؛ محمد درخشان؛ لیدا جراحی؛ کیارش قزوینی؛ مسعود یوسفی