ارائه مداخله مختصر جهت پیشگیری و درمان سوءمصرف مواد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

2 روانپزشک، کارشناس پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکی،مشهد، ایران

3 . استادیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: سوء‌مصرف مواد غیرمجاز به عنوان یکی از مشکلات بهداشتی، درمانی و اجتماعی قرن حاضر شناخته شده است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی مروری در خصوص ارائه مداخلات مختصر (Brief interventions) جهت پیشگیری و درمان سوءمصرف مواد است.
روش کار: جستجو در پایگاههای اطلاعاتی  SCOPUS،   PUBMED،PROQUEST،SCIENCE DIRECT،  ISC، IRANDOC، MAGIRAN، با واژگان کلیدی سوء مصرف مواد، اعتیاد،  مداخلات مختصر، مصاحبه انگیزشی، Motivational interview, Brief interventions بدون محدودیت زمانی انجام شد.
نتایج: مداخلات مختصر با کمک به افراد در درک اینکه چگونه مصرف مواد آنها را در معرض خطر قرار می‌دهد، به کاهش یا ترک مصرف مواد می‌انجامد. بیشترین اثربخشی مداخلات مختصر برای افرادی است که مصرف مواد آنها خیلی شدید و طولانی‌مدت نبوده اما الگوهای مصرف تکانشی، مشکل‌زا یا خطرناک دارند.
نتیجه گیری: ارائه مداخلات مختصر توسط ارائه‌دهندگان خدمات سلامت مجموعه خدمات مبتنی بر شواهدی هستند که کارایی آنها جهت ایجاد انگیزه برای تغییر رفتار در افراد در معرض خطر سوء مصرف مواد و مشکلات سلامتی مربوط به آن ثابت شده است.