نظرسنجی از دانش آموختگان دانشکده دندانپزشکی مشهد با سابقه یک تا دو سال کار در رابطه با تناسب محتوای آموزش و نیازهای حرفه ای آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه پروتزهای دندانی ،مرکز تحقیقات دندانپزشکی،دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، مشهد، ایران

2 استاد، گروه پروتزهای دندانی ،مرکز تحقیقات دندانپزشکی،دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، مشهد، ایران

3 استادیار گروه پروتزهای دندانی ،مرکز تحقیقات دندانپزشکی،دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، مشهد، ایران

چکیده

 
مقدمه: خدمات دندانپزشکی در جهان شاهد تغییرات بسیاری می باشد و از کشفیات علمی و پیشرفتهای تکنولوژی تاثیر بسیار داشته است .
هدف از این مطالعه نظر سنجی از دندانپزشکان عمومی فارغ التحصیل ازدانشکده دندانپزشکی مشهد  با سابقه  یک  تا دو سال ارائه  خدمات درمورد تناسب محتوای دروس با نیازهای حرفه ای آنها.
موادو روشها:  70 نفر از بین دندانپزشکان تازه  فارغ التحصیل  که واجد  شرایط شرکت در نظر سنجی این تحقیق بوده اند به صورت تصادفی انتخاب شدند و از طریق پرشسنامه که مشتمل بر موضوعات و محتوای دروس بود مورد نظرسنجی قرارگرفتند.
یافته ها: نتایج حاکی از آن است که از 17 توانمندی عمده مطرح شده در پرسشنامه در قسمت های اخلاق، ارائه برنامه درمانی، پیشگیری و حفظ سلامت، کنترل درد و اضطراب، درمان پریودنتال، درمان جراحی و دارویی، درمان ترمیمی و پروستودنتیک، تامین واحد دندانپزشکی و سایر حیطه ها،‌اکثریت شرکت کنندگان از توانمندی مطلوبی برخوردار بودند و در قسمت های تشخیص و معاینه بیماران، درمان اندونتیک، موارد اورژانس، درمان اختلالات مفصل گیجگاهی- فکی (‌TMD ) و اکلوژن و درمان ارتودنتیک ابراز ضعف نموده اند.
نتیجه گیری:  نیاز به بازنگری و انجام  مطالعات  بیشتر  بر روی نحوه آموزش و محتوای دروس در حیطه های تشخیص و معاینه بیماران، درمان اندودنتیک، موارد اورژانس، درمان اختلالات مفصل گیجگاهی – فکی ( TMD ) و اکلوژن و درمان ارتودنتیک احساس می شود.
کلمات کلیدی: نیازهای حرفه ای، آموزش دندانپزشکی، دانش آموخته  

کلیدواژه‌ها