بررسی تاثیر زیرساخت های مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی در کارکنان معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دکتری مدیریت تحول سازمانی ، دانشگاه پیام نور تهران غرب، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تحول سازمانی، دانشگاه پیام نور تهران غرب، تهران، ایران

چکیده


 مقدمه: امروزه، دانش به یک منبع کلیدی اقتصاد و عامل موفقیت سازمان ها تبدیل شده است و همین امر باعث مطرح گردیدن مفاهیم مختلف در مدیریت دانش شده است. با وجود آنکه در مدارک علمی متعددی ارتباط مدیریت دانش با عملکرد سازمانی بیان گردیده است، اما تلاش های اندکی برای نشان دادن این موضوع انجام گرفته است.
روش کار: این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین مولفه های زیرساختهای مدیریت دانش با عملکرد سازمانی انجام شده است. روش تحقیق توصیفی - پیمایشی است. حجم نمونه آماری با استفاده از روش کوکران 39 نفر بوده است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامهاستاندارد شرون لاوسن که پس از بومی سازی به تایید چند نفر صاحب نظر در دانشگاه علوم پزشکی مشهد رسیده است. ضریب پایایی پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  91 صدم بدست آمده بوده و روایی صوری و محتوایی به وسیله ی خبرگان مدیریت دانش تایید گردید. داده های پژوهش با استفاده از روش آماری میانگین و ضریب همبستگی پیرسون و با استفاده از نرم افزار spss تحلیل گردید.
 یافته ها: بین بعد همکاری و عملکرد سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود داشت. بعد اعتماد، فرهنگ یادگیری، بعد ترویج، بعد پشتیبانی فناوری اطلاعات، تحصیل دانش، تبدیل دانش، کاربرد دانش، حفاظت دانش و یادگیری سازمانی با عملکرد سازمانی ارتباط مثبت و معنادار مشاهده شد.
نتیجه گیری: در معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد آمادگی نسبتا مناسبی برای اجرای فرایندهای مدیریت دانش وجود دارد و  بر این اساس جهتشناسایی دانش کلیدی تمرکز بر فرآیندهای سازمان ضروری به نظر می‌رسید.
کلیدواژه ها: مدیریت دانش، عملکرد سازمانی، کارکنان دانشگاه علوم پزشکی

کلیدواژه‌ها