کارپوشه و نقش آن در حوزه آموزش پزشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدارک پزشکی، گروه مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار، عضو هیئت علمی گروه مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

 
کارپوشه ها عامل کلیدی و مهمی در یادگیری هستند. کارپوشه،  مجموعه­ای هدفمند از شواهد است که می­تواند تلاش و پیشرفت فراگیر را در یک یا چند زمینه نشان بدهد. این مطالعه با هدف بررسی ویژگی های کارپوشه و کاربرد آن در حوزه آموزش پزشکی در ایران انجام شده است .
مقاله حاضر نوعی مطالعه مروری است، که منابع حاصل از جستجوی ترکیبی کلمات کلیدی مرتبط با کارپوشه  در پایگاه­های داده مرتبط را در بر می‌گیرد.
نتایج بررسی نشان داد که کارپوشه دارای انواع مختلف با کاربردهای متفاوت می­باشد. طی بررسی مطالعات انجام شده در حوزه آموزش پژشکی ایران مشخص گردید؛ که اکثر مطالعات انجام شده در حوزه پرستاری و غالبا در عرصه کارآموزی و کاروزی استفاده گردیده است که موجب افزایش رضایتمندی دانشجویان، ایجاد علاقه و انگیزه برای مشارکت دانشجویان در یادگیری، ایجاد انگیزه برای استفاده از کتاب ها و سایر منابع علمی، ارائه راه حل تشخیصی و درمانی، برقراری ارتباط بین آموخته های تئوری و بالینی، تکامل مهارت بازاندیشی، ارزیابی واقعی تر و  بر اساس شواهد مکتوب، یادگیری اثربخش در محیط های بالینی و  برآورده شدن انتظارات دانشجویان از محیط های بالینی و ارتقاء صلاحیت بالینی پرستاران می گردد.
یادگیری مبتنی بر کارپوشه در کلیه حوزه­های آموزش پزشکی  به عنوان یک راهکار آموزشی و ارزشیابی باید مورد استفاده قرار گیرد. و استفاده از کارپوشه الکترونیکی در آموزش الکترونیکی به عنوان یکی از شیوه های نوین سنجش پیشنهاد می گردد.