روائی محتوی برنامه درسی دوره کارشناسی پرستاری از دیدگاه جامعه حرفه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار: الف- مرکز تحقیقات مراقبت مبتنی بر شواهد ب- گروه داخلی و جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی ج- گروه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استادبار،دکترا پرستاری، گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامائی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 کارشناس پرستاری، دانشکده پرستاری و مامائی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

 
  مقدمه: برنامه درسی کارشناسی پرستاری باید با نیازهای بیماران و نظام سلامت تطابق داشته باشد. با این حال، مشخص نیست این برنامه تا چه حد می تواند پاسخگوی نیاز جامعه دارد. این مطالعه با هدف تعیین روائی محتوی برنامه درسی کارشناسی پرستاری بر پایه نظرات کارکنان با سابقه نظام سلامت صورت گرفته است.
روش کار: این مطالعه توصیفی تحلیلی مقطعی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد از تیر 1393 تا شهریور 1394 بطول انجامیده است.
پژوهشگران با پرسشنامه پژوهشگر ساخته بر اساس نمونه گیری مبتنی بر هدف و معیارهای ورود و خروج داده ها را جمع آوری کردند. توافق ارزیابان بر سر موارد نمره داده شده برای هر آیتم (I-CVI) و دوره (S-CVI) محاسبه شده است.
یافته ها: سی و دو نفر با میانگین سنی 43 و میانگین سابقه کاری 20 به نمونه مطالعه وارد شدند. میانگین ضریب روائی محتوا برنامه درسی پرستاری 83/0 بود. بیشترین ضریب روائی محتوا 1 و کمترین 50/0 بود.
نتیجه گیری: موضوع های برنامه درسی ارتباط قابل قبولی با ضرورت های مراقبت بالینی دارند­ اما توجه به تخصص­گرائی در برنامه درسی می تواند روائی محتوا آن را به طور قابل توجهی ارتقا دهد. از این رو توصیه می‌شود در برنامه درسی کارشناسی پرستاری دوره ها تخصصی سازی شوند.
کلیدواژه ها: آموزش، پاسخگو، روائی، برنامه درسی، پرستاری 
 

کلیدواژه‌ها