سنجش میزان رضایتمندی از کتابخانه دانشکده دندانپزشکی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، مشهد، ایران

2 کارشناس آمار، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، مشهد، ایران.

3 استاد، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، مشهد، ایران.

چکیده

چکیده

 
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مقایسة دیدگاه دانشجویان مقطع عمومی و تخصصی و اعضای هیات علمی دانشکده دندانپزشکی مشهد دربارة کیفیت خدمات کتابخانه‌ این دانشکده و با استفاده از ابزار لایب‌کوآل انجام گرفت.
روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع پیمایشی و  جامعه پژوهش را        148 نفر از دانشجویان مقطع عمومی و تخصصی و اعضای هیات علمی دانشکده دندانپزشکی مشهد تشکیل دادند. ابزار مطالعه پرسشنامه‌ای بود که بر اساس ابزار لایب‌کوآل آماده شد و سپس با شرایط کتابخانه دانشکده دندانپزشکی تغییراتی در آن صورت گرفت، که بر اساس آن، کیفیت خدمات کتابخانه در دو سطح" موجود و مورد انتظار "مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها:اختلاف نظر سه گروه، در مورد دو مولفه کیفیت خدمات و کنترل اطلاعات معنی‌دار بودند؛ اما در مورد مولفه فضای کتابخانه معنی دار نبود و بین سه گروه مورد بررسی در وضعیت مورد انتظار، در هیچ یک از سه مولفه تفاوتی مشاهده نشد. امتیاز همه مولفه‌های مورد بررسی در هر دو حالت موجود و مورد انتظار از وضعیت ایده آل به‌طور معنی داری کمتر بود.
نتیجه گیری: با توجه به محدودیتهای این مطالعه و ابعاد مطرح شده در لایب‌کوآل و در نظر گرفتن پیشنهادات و نیازهای کاربران کتابخانه، مولفه‌های مورد بررسی کتابخانه مطلوب نیست و باید جهت ارتقاءکیفیت خدمات کتابخانه تمهیداتی اندیشید.
کلیدواژه: ارزیابی کیفیت خدمات، مدل تحلیل شکاف (لایب‌کوآل)، کتابخانه دانشگاهی، دانشکده دندانپزشکی مشهد

کلیدواژه‌ها