آموزش مجازی در عصر تلفنهای هوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسؤول واحد آموزش مجازی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی، مشهد، ایران.

2 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشیار گروه چشم، بیمارستان خاتم الانبیاء، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران