ادغام برنامه آموزشی مقطع فیزیوپاتولوژی پزشکی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، عضو هیئت علمی گروه داخلی، فوق تخصص گوارش بالغین، مرکز تحقیقات گوارش دانشگاه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 مسؤول ریفورم آموزش پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 رئیس اداره آموزش دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده


 مسئله ادغام در آموزش پزشکی، یک استراتژی آموزشی مهم در علم پزشکی محسوب می‌شود که هماهنگی موضوعی در ذهن دانشجو، افزایش سطح یادگیری و در سطح وسیعتر، افزایش کیفیت آموزش را دربرمی‌گیرد. بر این اساس پژوهش حاضر به منظور سنجش میزان  رضایت گروهی از دانشجویان و اساتید درگیر در بازنگری از ادغام شیوه­های آموزشی در مقطع فیزیوپاتولوژی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد صورت گرفته است. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش را  دانشجویان ورودی مهرماه1389و بعد از آن و گروهی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی مشهد، تشکیل می دهند. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه محققساخته بر اساس طیف لیکرت طراحی و تنظیم شد و از نظر روایی و پایایی مورد تایید اساتید گروه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آماری توصیفی استفاده شده است. یافتههای پژوهش نشان داد ادغام برنامه آموزشی مقطع فیزیوپاتولوژی منجر به افزایش رضایتمندی دانشجویان از دوره مذکور شده است.
واژگان کلیدی: ادغام، فیزیوپاتولوژی، پزشکی عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 

کلیدواژه‌ها