آزمونهای مبتنی بر ویژگی کلیدی در ارزیابی دانشجویان علوم پزشکی:‌ یک بررسی مروری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیئت علمی گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار، عضو هیئت علمی گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

  
یکی از مهمترین وظایف نظام آموزشی در علوم پزشکی تربیت نیروهایی است که بتوانند در آینده به درستی پاسخگوی نیازهای سلامت جامعه باشند. برای دستیابی به این هدف طراحی سیستم های ارزیابی که بتوانند قدرت استنتاج بالینی فراگیران را در زمانی مناسب و با پایایی و روایی قابل قبول ارزیابی کنند، ضروری است. آزمونهای مبتنی بر ویژگی کلیدی یکی از بهترین ابزارهای موجود در این زمینه هستند که به ارزیابی تصمیم‌گیریهای کلیدی و حیاتی در اداره بیماران می پردازند. این آزمونها مهارت فراگیران در مواجهه با طیف وسیعی از سناریوهای بالینی را مورد ارزیابی قرار می دهند.
آزمونهای ویژگی کلیدی ابزارهای سنجش انعطاف پذیری هستند، که می‌توان آنها را با ساختارهای مختلفی مانند سوالات چهار‌گزینه‌ای یا سوالات تشریحی کوتاه پاسخ طراحی نمود. به نظر می‌رسد که در آینده‌ای نه چندان دور این آزمونها به صورت گسترده‌ای در آزمونهای جامع فراگیران رشته‌های پزشکی کشورمان مورد استفاده قرار گیرند.