بیماری با تب بدون کانون مشخص پس از تروما و لاپاراتومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی بیماریهای عفونی و گرمسیری، گروه بیماریهای عفونی، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام رضا(ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار، دکتری تخصصی بیماریهای عفونی و گرمسیری، گروه بیماریهای عفونی، مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام رضا(ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

بیمار خانم 58 ساله ایست که با شکایت تب  طولانی با علت نامعلوم  پس از لاپاراتومی ارجاع شده است. تبهای بیمار شبانه و کم درجه است. شانزده روز قبل بیمار به دنبال تصادف  دچار آسیب متعدد می‌شود. در بررسیهای اولیه پس از ترومای مذکور، له شدگی بینی و ترومای صورت به همراه تندرس شکمی، بدون شکستگی در اندامها داشته است. به علت تندرس شکمی تحت عمل باز شدن شکمی اورژانس قرار می‌گیرد و پارگی طحال و کبد و هماتوم پری‌نفریک تشخیص داده می‌شود. بیمار تحت اسپلنکتومی و هپاتورافی و کنترل عروق خونریزی دهنده شکمی قرار می‌گیرد. 5 روز بعد از بستری بیمار دچار تب 38.2دهانی می‌شود که با شک به سپسیس با منشاء شکمی، بررسی و سونوگرافی شکم و لگن انجام می‌گیرد؛ ایمی‌پنم و وانکوماسین شروع و واکسن پنوموکوک و مننگوکوک تجویز می‌شود‌. در سونوگرافی  و سی‌تی شکم، لگن و ریه، عفونت و کالکشن رؤیت  نمی‌شود؛ تستهای سرولوژیک و کشت ادرار و خون منفی است.  در مرکز درمانی ما (مرکز آموزشی، پژوهشی، درمانی امام رضا (ع)) با توجه به ادامه تب و منفی بودن بررسیها، جهت بیمار اسکن گالیوم کل بدن (whole body gallium scan) انجام شد که یک ضایعه در قسمت فوقانی شکم و در قدام ستون مهره‌های کمری به چشم خورد.  سی‌تی شکم و لگن با کنتراست وریدی و با عنایت به ضایعه مورد نظر انجام و کانون تب کشف شد. با درمان مربوطه تب به سرعت قطع و بیمار با حال خوب مرخص شد.